Ngày giờ

-Ban Giám đốc: 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc

(Trong đó: 01 Phó Giám đốc phụ trách công trình liên huyện Ayun Hạ, công trình Ia M'Lah huyện Krông Pa, 01 phó giám đốc phụ trách Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi tây Trường Sơn, 01 phó giám đốc phụ trách hoạt động Khai thác tổng hợp)

*Bộ máy giúp việc:

-Phòng Quản lý nước và CTTL

-Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

-Phòng Tổ chức - Hành chính

-Phòng Tài vụ

-Phòng Dự án

*Phương thức hoạt động :

a) Công ty: Hoạt động theo đề án chuyển đổi sở hữu công ty và điều lệ tổ chức và hoạt động được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 529/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Gia Lai “Về việc phê duyệt đề án chuyển đổi Công ty khai thác công trình thuỷ lợi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi.

b) Các đơn vị trực thuộc (XN, đội) hoạt động theo qui chế do Giám đốc Công ty ban hành, Xí nghiệp hạch toán phụ thuộc, trạm đội hạch toán trực tiếp với Công ty.

c) Các đơn vị tổ (hoạt động kinh doanh hoặc công ích) trực thuộc Công ty hoạt động theo qui định tạm thời do Giám đốc Công ty ban hành (lao động định biên 50%, kiêm nhiệm 50% và hạch toán riêng).

* Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

+Năng lực và trình độ chuyên môn Văn phòng công ty (bộ phận chỉ đạo điều hành chung): 27 người; Gồm: (08 kỹ sư thuỷ lợi, 01 cử nhân kinh tế thuỷ sản, 01 cử nhân toán kinh tế, 09 cử nhân kinh tế &tài chính kế toán, 01 cử nhân luật, 01 cao đẳng kinh tế, 04 Trung cấp thuỷ lợi, 01 Trung cấp kế toán, 01 lái xe)

+Kinh nghiệm công tác từ 2 – 34 năm (BQ 17 năm)

* Công tác tổ chức chỉ đạo điều hành của bộ máy lãnh đạo, quản lý

Tổ chức theo mô hình trực tuyến và chức năng đan xen

+Nghiệp vụ chuyên môn tuân thủ mô hình chức năng

+Nghiệp vụ phát sinh điều hành theo mô hình Giám đốc điều hành trực tiếp.

+Các đơn vị trực thuộc nhận đặt hàng (hoặc chỉ tiêu kế hoạch) từ giám đốc công ty, hạch toán tập trung tại công ty.

+Các tổ chức chính trị trong công ty cũng tuân thủ theo mô hình sinh hoạt tập trung tại công ty.

* Các đơn vị trực tiếp quản lý vận hành, tu sửa và bảo vệ

-Xí nghiệp Thủy nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ

-Xí nghiệp Thủy nông Kênh Nam-Bắc Ayun Hạ

-Xí nghiệp Thủy nông Ia M’Lah

-Xí nghiệp thuỷ nông Chư Păh – Ia Grai

-Xí nghiệp Thủy nông Pleiku-Mang Yang

-Xí nghiệp Thủy nông Chư Sê – Chư Pưh

-Xí nghiệp Thủy nông Chư Prông

-Đội Công trình

* Các ưu khuyết điểm

+Ưu điểm: Xử lý sự cố công trình tập trung, cân đối được tiềm năng, nguồn lực, chi phí sửa chữa giữa các đơn vị trực thuộc trong toàn công ty

+Khuyết điểm: Cước phí đi lại giữa công ty và các cơ sở cao dẫn đến làm tăng chi phí quản lý

Sơ đồ tổ chức bộ máy

Quyết định số 75-QĐ-TCCB Về tiêu chuẩn cấp bậc công nhân thuỷ nông

Đăng nhập