Ngày giờ

 

Ban điều hành công ty

1

1. Ông: Trương Vân

Chức vụ: Chủ tịch kiêm giám đốc công ty

Chức vụ Đảng: Bí thư Đảng Bộ công ty

Điện thoại: 0913408476

Email: vanthuynong@ygmail.com

2

 

2. Ông: Lê Viết Đại

Chức vụ: Phó giám đốc công ty 

Điện thoại: 0913486587

Email:

3

 

3. Nguyễn Thanh Bình

Chức vụ: Phó giám đốc công ty 

Chức vụ Đảng: Phó Bí thư Đảng Bộ

Điện thoại: 0914041815

Email: thanhbinhgialai@gmail.com

4

 

4. Ông Phan Phước Thiện

Chức vụ: Phó giám đốc công ty 

Điện thoại: 0905632619

Email:

5

 

5. Ông  Đồng Văn Quang

Chức vụ: Kiểm  soát viên

Điện thoại: 0984609281

Email: quangdongvan@gmail.com.

6

 

6. Ông Phan Đình Thành

Chức vụ: Kế toán trưởng

Chức vụ đảng: Chủ nhiệm UBKT Đảng Bộ

Điện thoại: 0905615946

Email:

II

Các Phòng ban công ty

1

Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật: khktgialai@gmail.com

 

 

1. Ông Hồ Trí Thế

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0934720113

Email: thegiailai@gmail.com

 

 

2. Ông Lưu Văn Chuông

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0905190395

Email: nguyensongviet3979@gmail.com

2

Phòng Quản lý nước và CTTL : qlngialai@gmail.com

 

 

1. Ông Hoàng Bình Yên

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 0905047049

Email: qlngialai@gmail.com

 

 

2 Ông Bùi Xuân Bổng

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0987384941

Email:

 

 

3 Ông: Trần Công Nguyên

Chức vụ: Phó trưởng Phòng

Điện thoại: 0905777414

Email:

 

 

4. Bà Lê Thị Thanh Nga

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0934961778

Email:

3

Phòng Tài vụ: taivuctktcttlgl@gmail.com

 

 

1. Ông Tống Văn Thành

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0984499839

Email:

 

 

2. Ông Lê Viết Dũng

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0905011466

Email: levietdung2308@gmail.com

4

Phòng Dự Án: phongduantlgl@gmail.com

 

 

 1. Bà LêThị Minh Vỹ

Chức vụ: Trưởng Phòng

Điện thoại: 01689029898.

 Email: leminhvy@gmail.com

 

 

 2. Ông Nguyễn Ngọc Hội

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0915467569

Email:

5

Phòng Tổ chức  Hành chính: tchcthuyloi@gmail.com

 

 

1. Bà  Trương Đinh Diệu Thi

Chức vụ: Phó Trưởng Phòng

Điện thoại: 0905358702

Email: tchcthuyloi@gmail.com

III

Các xí nghiệp thủy nông trực thuộc

1

Xí nghiệp thuỳ nông Chư Păh-Ia Grai: xntnchupahiagrai@gmail.com

 

 

3. Ông  Phạm Hồng Linh

Chức vụ:   Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0908265557              

Email: xntnchupahiagrai@gmail.com

 

 

2. Ông Vũ Thế Hưng

Chức vụ:  Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0905565722              

 Email:

 

 

3. Ông Nguyễn Chí Công

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0989721229              

 Email:

 

 

4. Ông Trần Hồng Thanh

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0977335238              

 Email:

2

Xí nghiệp thuỷ nông Pleiku-Mang Yang: xnpleiku@gmail.com

 

 

1. Ông Trần Hoàng Sâm

Chức vụ:  Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0935913947

Email: xnpleiku@gmail.com

 

 

2. Ông Trần Nguyên Kỷ

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp           

Điện thoại: 01636189639             

 Email:

 

 

2. Ông Lê Văn Phương

Chức vụ: Trưởng phòng Tổng hợp

Điện thoại: 0905615451              

Email:

3

Xí nghiệp thuỷ nông Chư Sê-Chư Pưh : xnthuyloichuse@gmail.com

 

 

1. Ông Nguyễn Hữu Minh

Chức vụ:  Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0909879387

Email:

 

 

2. Ông Dương Đình Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0979444389

Email:

4

Xí nghiệp thuỷ nông Chư Prông: xntncpr@gmail.com

 

 

1. Ông Lương Văn Minh

Chức vụ:  Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0975101768              

Email: xntncpr@gmail.com

 

 

2. Ông Lê Văn Trung

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp 

Điện thoại: 0905565755              

Email:

 

 

3. Ông Hoàng Văn Hùng

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp   

Điện thoại: 0979770032              

Email:

 

 

4. Ông Ngụy Hiệp Định

Chức vụ: Trưởng phòng tổng hợp

Điện thoại: 0977057205              

 Email:

5

Xí nghiệp thuỷ nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ: xntndmkcayunha@gmail.com

 

 

1. Ông Võ Đình Phúc

Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp 

Điện thoại: 0988641361              

Email: vodinhphucgialai@gmail.com

 

 

2. Ông Bùi Anh Quang

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0988493163

 Email:

 

 

3. Ông Bùi Quang Nam

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0979425436          

Email:

 

 

4. Ông Phan Xuân Viễn

Chức vụ: Trưởng phòng tổng hợp

Điện thoại: 0933855144              

Email:

6

Xí nghiệp thuỷ nông Kênh Nam-Bắc Ayun Hạ: xntnknb@gmail.com

 

 

1. Ông Nguyễn Văn Cúc

Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp   

Điện thoại: 01653616379             

Email: xntnknb@gmail.com

 

 

2. Ông Nguyễn Công Ngọc

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0914055313              

Email:

 

 

3. Ông Nguyễn Quang Minh

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0914200329              

Email:

 

 

4. Ông Nguyễn Văn Thắng

Chức vụ: Trưởng phòng tổng hợp

Điện thoại: 0984860691              

Email:

7

Xí nghiệp thuỷ nông Ia M’Lah: xinghiepthuynongiamlah@gmail.com

 

 

1. Ông Đinh Văn Ân

Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp      

Điện thoại: 0984224142              

Email:

 

 

2. Ông Phạm Mạnh Nhân

Chức vụ: Phó Giám đốc xí nghiệp

Điện thoại: 0983050334              

Email:

 

 

3. Ông Nguyễn Xuân Sang

Chức vụ: Trưởng phòng tổng hợp

Điện thoại: 0987109520              

 

Đăng nhập