Ngày giờ

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH UBND TỈNH GIAO NĂM 2017
15:25:13 21/12/2016
Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của công ty được giao cụ thể như sau: 1. Tổng diện tích tưới : 28.536,98 ha 2. Diện tích miễn thu thủy lợi phí: 28.170,15 ha 3. Doanh thu quản lý khai thác: 34,305 tỷ đồng 4. Tổng kinh phí Trung ương cấp bù: 28,211 tỷ đồng
Tài liệu đính kèm: Tải về

Đăng nhập