Ngày giờ

Hồ chứa nước Chư prông.
23:57:56 14/07/2015
* Tưới cho diện tích 700 ha trong đó: - Theo cơ cấu cây trồng + Lúa: 103ha + Cà phê, hồ tiêu và cây trồng cạn: 597ha - Theo biện pháp công trình: + Tưới tự chảy: 412ha + Tưới động lực (tưới bằng máy bơm): 288ha * Kết hợp nuôi trồng thuỷ sản, giao thông du lịch và cải tạo cảnh quan, môi trường trong khu vực dự án.
1- Tên công trình :

 H cha nước Chư prông.

Ho chu prong 2.jpg
Ho Chu Prong3.JPG

2-  Địa đim xây dng:

     Trên nhánh trái sui Ia Đrăng thuc địa bàn th trn Chư Prông, tnh Gia Lai.

Ho thi tran Chu Prong2.JPG

3-   Nhim v công trình :

*     Tưới cho din tích 700 ha trong đó:

-  Theo cơ cu cây trng

+   Lúa:                                                           103ha

+ Cà phê, h tiêu và cây trng cn:             597ha

-  Theo bin pháp  công trình:

+  Tưới t chy:                                              412ha

+  Tưới động lc (tưới bng máy bơm):     288ha

*  Kết hp nuôi trng thu sn, giao thông du lch và ci to cnh quan, môi trường trong khu vc d án.

4-  Cp công trình và tn sut thiết kế:

-   Công trình đầu mi cp III; h thng kênh cp V.

-   Tn sut lũ thiết  kế:                                            P = 1,0%

-   Tn sut đảm bo tưới:                                       P = 75%

-  Tn sut thiết kế các công trình ph dn và dn dòng thi công:    P = 10%

5-  Quy mô và các thông s cơ bn ca công trình:

5-1-  Các thông s cơ bn ca h cha:

- Din tích lưu vc tính đến tuyến chn:                               15km2

-  Mc nước dâng bình thường (MNDBT):                         473,70m

-  Mc nước dâng gia cường (MNDGC):                           474,11m

-  Mc nước chết:                                                                461,50m

-  Dung tích hu ích:                                                Wh = 3,814*106 m3

-  Dung tích chết:                                                     Wc = 0,320*106 m3

-  Dung tích  toàn b:                                                 W = 4,13*106 m3

-  Dung tích  dòng chy đến 75%:                            W75 = 14,56*106 m3

-  Chếđộ làm vic ca h cha:                                  Điu tiết mùa mưa

-   H s dung tích:                                                                = 0,56

5-2-  Đập đất:

  Đặt ti tuyến III.

-  Cao trình đỉnh đập:                                                =  475,0m

-  Cao trình đỉnh tường chn sóng:                         = 476,0m.

-  Chiu rng đỉnh đập:                                    Bđđ = 6,0m

-  Chiu dài theo đỉnh đập:                                Ld = 421,0m

-  Chiu rng cơđập                                       Bcđ = 3,0m

-  Cao trình cơđập:                                                 = 466,0m

-   H s mái đập:                                              mtl = 3,75&3,5

                                                                            mhl = 3,5&3,25

-  Hình thc mt ct đập:  Đập đất đồng cht có tường chn sóng, vt thoát  nước lăng tr ni tiếp vi gi phng vàng khói ăn sâu vào thân đập 35m.

-  B trí thiết b quan trc công trình đầu  mi vàđập đất.

5-3-   Tràn x lũ:

-  Tuyến tràn chn tuyến I nm  bên phi đập đất.

-   Hình thc tràn:  Đường tràn dc, hai ca van cung bng thép 2(4*3)m

- B rng tràn:                                 Btr = 8m

-  Cao độ ngưỡng tràn                          = 471,20m

-  Ct nước tràn:                             Htr = 2,91m

-  Lưu lượng x lũ ln nht:  Qmax (1%) = 66,70m3/s

-  S khung tràn:                                2 khoang

-  Dc nước sau tràn dài 135m, rng 8m chia làm hai đon:

+  Đon đầu dc:                              L1=75m, độ dc i=0,06.

+  Đon cui dc:                              L2 = 60m, độ dc i = 0,12.

-  Ni tiếp sau dc nước là b tiêu năng bng bê tông ct thép M200 có:

+  Chiu dài b tiêu năng:                            Lb = 21,0m

+  Chiu rng b tiêu năng:                          Bb = 8,0m

+  Chiu sâu b tiêu năng:                           db = 1,0m

+  Cao trình đáy b tiêu năng:                      = 458,0m

-  Kênh x sau b tiêu năng bng đá xây va M100 dày 30cm

+  Chiu dài kênh:                                         Lk = 154m

+  Chiu rông kênh:                                       Bk = 10,0m

+  Độ dc kênh:                                             ik = 0,02

+  H s mái  kênh:                           m = 1:1,50

-  Sau kênh x  làđon ni  tiếp vi sui bng rđá (50*100*200)bc PVC trên lp vi địa k thut.

5-4-  Cng ly nước:

-  Tuyến cng ly nước ti b trái đập đất.

-  Lưu lượng thiết kế ca  cng:                              Qc = 0,65m3/s

-  Kích thước cơ bn ca  cng:                              fi = 0,70m

-  Độ dc lòng cng:                                                ic = 0,001

 -  Chiu dài thân cng:                                            Lc = 110,0m

-  chiu dài b tiêu năng:                                          Lb = 5,5m

-  Chiu sâu b tiêu năng:                                        db = 2,1m

-  Điu tiết lưu lượng bng van  côn h lưu và 1 van đĩa d tr s c. Thân cng bng ng thép fi=700mm dày 10mm bc bê tông ct thép M200 dày 20cm.

5-5-  Đập dâng thôn 7:

5-5-1-  Đập dâng:

-  Hình thc đập tràn đỉnh rng, điu tiết bng ca van phng, gm 3 khoang 4m.

-  Cao trình ngưỡng:                                                 = 448,00m

-  Chiu rng tràn:                                                     B=12,00m

-  Mc nước thượng lưu max:                                 =450,50m

-  Mc nước h lưu max:                                          = 449,50m

-  Lưu lượng x lũ:                                                     Qx=  76,18m3/s

-  Ct nước tràn:                                                        Htr = 2,50m

5-5-2-  Đập đất:

-  Co trình đỉnh đập:                                                   = 452,0m

-  Chiu rng đỉnh đập:                                             Bđđ = 4,5m

--  Chiu dài theo đỉnh đập:                                     Lđ = 95,0m

-  H ssó mái đập:                                                    mtl = 2,5; mhl = 2,5

5-5-3-  Cng ly nước:

-  Lưu lượng thiết kế ca cng:                               Qc = 0,13m3/s

-  Kích thước cơ bn ca cng                                fi = 0,60m

-  Chiu dài cng:                                                   Lc = 17,0m

-  Điu tiết lưu lượng bng ca van phng.

Ho thi tran Chu Prong1.JPG

5-6-  Đập dang thôn 6:

5-6-1-  Đập dâng:

-  Hình thc đập tràn đỉnh rng, điu tiết bng ca van phng, gm 2 khoang 3m.

- Cao teình ngưỡng:                                                 = 448,50m

-  Chiu rng tràn:                                                B = 6,00m

-  Mc nước thượng lưu max:                                  = 451,00m

-  Mc nước h lưu max:                                         = 450,00m

- Lưu lượng x:                                               Qx = 27,25m3/s

-  Ct nước tràn:                                                Htr = 2,00m

5-6-2- Đập đất:

-  Cao trình đỉnh đập:                                                = 452,0m

-  Chiu rng đỉnh đập:                                       Bđđ = 4,5m

-  Chiu dài theo đỉnh đập:                                     Lđ = 114,0m

-  H s mái đập:                                                      mtl =2,5; mhl = 2,5

5-6-3- Cng ly nước:

-  Lưu lượng thiết kế ca cng:                                  Qc = 0,18m3/s

-  Kích thước cơ bn ca  cng:                                  fi = 0,60m

-  Chiu dài cng:                                                      Lc = 16,6m

-  Điu tiết lưu lượng bng ca van phng.

Đăng nhập