Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Ngày giờ

CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015
08:50:27 17/07/2015
- Căn cứ quyết định số 529/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Gia lai “V/v Phê duyệt phương án chuyển đổi công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thành công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và phê duyệt Điều lệ công ty”; - Căn cứ Điều lệ công ty, Qui chế trả lương năm 2014 - Căn cứ nhiệm vụ Quản lý các dự án đầu tư, nhiệm vụ SXKD năm 2014 của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai và khả năng của Phòng Dự án.

UBND TỈNH GIA LAI

CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI

Số: 09/QĐ-KTTL-KH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       PleiKu,  ngày  25  tháng 12  năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

“V/v giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2015”

 

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

      - Căn cứ quyết định số 529/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Gia lai “V/v Phê duyệt phương án chuyển đổi công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thành công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và phê duyệt Điều lệ công ty”;

      - Căn cứ Điều lệ công ty, Qui chế  trả lương năm 2014

      - Căn cứ nhiệm vụ Quản lý các dự án đầu tư, nhiệm vụ SXKD năm 2014 của công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai và khả năng của Phòng Dự án.

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

      Điều 1: Nay giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2015 cho Phòng Dự án (có phụ lục chỉ tiêu kế hoạch kèm theo)

      Điều 2: Căn cứ chỉ tiêu kế hoạch này, Phòng Dự án có trách nhiệm tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

      Điều 3: Các (ông, bà) Phó giám đốc, Kế toán trưởng và Ông Trưởng Phòng Dự án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.  

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 02/01/2015.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Kiểm soát viên

 - Lưu VT, KH.     

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

 

 

Phụ lục: CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2015

(Kèm theo quyết định số: 09QĐ-KTTL-KH ngày 25 tháng 12  năm 2014).

 

Đơn vị: Phòng Dự án.

 

  1. Nội dung kế hoach, chỉ tiêu và thang điểm năm 2015

 

 

T T

 

NỘI DUNG KẾ HOẠCH

Chỉ

tiêu

Thang

điểm

1

Chức năng-Nhiệm vụ: Tham mưu, Giúp việc Giám đốc công ty (Chủ đầu tư) quản lý các dự án do công ty làm chủ đầu tư, trình tự thực hiện theo Luật xây dựng, các văn bản dưới luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

+ Tham gia giám sát chủ đầu tư các dự án công ty triển khai.

+Tổ chức nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành các hạng mục thực hiện năm 2014 dự án sửa chữa nâng cấp các hồ chứa nước Ia Hrung, Hà ra Nam, Hà ra Bắc. Làm việc với sở Nông nghiệp và PTNT Gia Lai để nghiệm thu bàn giao hạng mục công trình vào sử dụng.

+ Làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh Gia Lai thẩm định phê duyệt dự án sửa chữa nâng cấp hệ thống kênh Ayun Hạ và các thủ tục xin bố trí vốn cho công trình.

 

- Hoàn thành tốt

- Vi phạm 1¸5 lỗi

- Vi phạm > 5 lỗi

 

40

1 lỗi trừ 4 đ’

20

2

+ Kiểm tra hồ sơ tu sửa công trình năm 2015.

+ Làm việc với Thanh tra nhà nước về kiểm tra công tác đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013-2014.

+Thực hiện công tác Thống kê, Báo cáo định kỳ và đột xuất của chủ đầu tư theo quy định của pháp.luật

- Hoàn thành tốt

- Vi phạm 1¸5 lỗi

- Vi phạm > 5 lỗi

40

1 lỗi trừ 1 đ’

20

3

+Thực hiện công tác Thống kê, Báo cáo định kỳ và đột xuất của chủ đầu tư theo quy định của pháp.luật.

+ Phối hợp tốt với các phòng ban, xí nghiệp trong quá trình thực hiện công việc được giao.

 

- Hoàn thành tốt

- Vi phạm 1¸5 lỗi

- Vi phạm > 5 lỗi

 

10

1 lỗi trừ 4 đ’

5

4

Thực hiện nội quy, quy chế của công ty; không vi phạm pháp luật; tham gia các phong trào thi đua do cấp trên và công ty phát động

- Hoàn thành tốt

- Vi phạm 1¸5 lỗi

- Vi phạm > 5 lỗi

10

1 lỗi trừ 1 đ’

5

 

2. Cách xác định lỗi để trừ điểm:

2-1. Trong quá trình thực hiện nếu vì vi phạm lỗi mà gây thiệt hại cho đơn vị

            - < 5 triệu bị trừ 1 điểm

            - Từ  5 ÷ 10 triệu: cứ  thiệt hại 1 triệu đồng bị trừ 2 điểm.

            - > 10 triệu đồng: thì không tính điểm cho mục có nội dung liên quan.

2-2. Nếu xẩy ra vi phạm làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty mà không quy đổi thành tiền được thì mỗi lần vi phạm tính 1 lỗi.

2-3. Nếu xẩy ra vi phạm không làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của công ty mà không quy đổi thành tiền được thì vi phạm 3 lần tính 1 lỗi.

3. Đánh giá kết quả để xét thi đua.

            - Tổng số điểm đạt    : 100 được bình xét 100% lao động xuất sắc

            - Tổng số điểm đạt    :  từ 93 ÷ 99 được bình xét 70% lao động xuất sắc.

            - Tổng số điểm đạt    :  từ 80 ÷ 93 được bình xét 50% lao động xuất sắc.

            - Tổng số điểm đạt    :  < 80  được bình xét 25% lao động xuất sắc.

 

GIÁM ĐỐC

 

Đăng nhập