Ngày giờ

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 5 NĂM (2016-2020)
17:28:58 18/07/2015

         UBND TỈNH GIA LAI                              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH KTCT THỦY LỢI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                                                                 Gia Lai, ngày 29 tháng 10 năm 2014

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB CÔNG TRÌNH THỦY LỢI 5 NĂM (2016-2020)

Kính gửi: Sở Kế hoach và Đầu tư Gia Lai

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT

Hạng mục công trình

Địa điểm xây dựng

Năng lực

thiết kế (ha)

Tổng mức

đầu tư

Thời gian dự kiến thực hiện

Ghi chú

1

Sửa chữa, nâng cấp kênh hồ chứa nước Ayun Hạ

Huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa tỉnh Gia Lai

13.500

125.000,0

2016-2018

Sửa chữa kênh và CTTK chính và kên cấp 1

2

Nâng cấp tràn xả lũ hồ chứa nước Ia Ring

Huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

2.300

15.000,0

2016-2017

Thoát lũ và chống ngập hạ du tràn xả lũ

3

Sửa chữa, nâng cấp công lấy nước đầu mối hồ chứa nước Ayun Hạ

Huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai

13.500

30.000,0

2019-2020

 

4

Sửa chữa, nâng cấp đập dâng Ia Rbol

Thị xã Ayun Pa. tỉnh Gia Lai

200

15.000,0

2016-2017

Theo quy hoạch của thị xẫ Ayun Pa

5

Hệ thống thủy lợi hồ chứa nước Plei Thơ Ga

Huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai

600

133.450,0

2016-2020

Kết hợp cấp nước sinh hoạt và chống ảnh hưởng biến đổi khí hậu

6

Kênh ≤ 150ha công trình thủy lợi Ia Mơr

Huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai

8.500

240.000,0

2018-2020

 

7

Sửa chữa, nâng cấp kênh chính đập dâng Ia Vê

Huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai

117

8.000,0

2016-2017

 

8

Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi An Phú

Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai

238

25.000,0

2018-2019

 

 

Nơi nhận                                                                                                                     +Như trên

+Lưu VT-DA

 

 

GIÁM ĐỐC

 

Đăng nhập