Ngày giờ

Giấy mời họp Khối thi đua Công nghiệp-Xây dựng
18:26:11 18/07/2015
Đơn vị Trưởng khối Gửi kèm theo giấy mời là dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, Bảng chấm điểm dự thảo, dự thảo bản ký kết giao ước thi đua năm 2015 các đơn vị xem xét, góp ý tham gia sửa đổi hoàn thiện; Khi đi dự họp các đơn vị đem theo bản đăng ký giao ước thi đua năm 2015 nộp cho đơn vị trưởng khối

HỘI ĐỒNG TĐ-KT TỈNH GIA LAI           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         KHỐI THI ĐUA CN-XD                                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

            Số  12/KTĐ-CN-XD                                  Gia Lai, ngày 03 tháng 4 năm 2015

               “V/v Mời họp”

 

Kính gửi: Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai

 

          Căn cứ Công văn số 3938/UBND-TĐKT ngày 29/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức hoạt động các cụm, khối thi đua; Công văn số 02/CV-HĐTĐKT-NV ngày 30/3/2015 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc chỉ định trưởng khối, phó trưởng khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2015;

         Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai tại cuộc họp ngày 30/3/2015 do Ban thi dua khen thưởng tỉnh Gia Lai tổ chức; Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng tổ chức cuộc họp chấn chỉnh lại tổ chức và hoạt động của khối, ký kết giao ước thi đua năm 2015 và bàn về một số nội dung thuộc nhiệm vụ thi đua của Khối

-Thành phần:

+Đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh

+Giám đốc, cán bộ làm công tác thi đua của các đơn vị thuộc khối  

-Thời gian: Vào lúc 14h30’ ngày 09/4/2015

-Địa điểm: Phòng họp tầng 2, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai (Địa chỉ: 97A-Phạm Văn Đồng-tp Pleiku-Gia Lai)

 

(Đơn vị Trưởng khối Gửi kèm theo giấy mời là dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Khối, Bảng chấm điểm dự thảo, dự thảo bản ký kết giao ước thi đua năm 2015 các đơn vị xem xét, góp ý tham gia sửa đổi hoàn thiện; Khi đi dự họp các đơn vị đem theo bản đăng ký giao ước thi đua năm 2015 nộp cho đơn vị trưởng khối)

 

Rất mong Quý Ban và các đồng chí đến dự đúng thành phần và thời gian để buổi họp thành công

 

                                             TM.KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP – XÂY DỰNG

                                                                   ĐƠN VỊ TRƯỞNG KHỐI

Nơi nhận:

-Như trên

-Ban thi đua khen thưởng tỉnh

-Phó giám đốc (Đại)

-Lưu VT-TĐ

Đăng nhập