Ngày giờ

CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2015
18:40:22 18/07/2015
Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và đất nước điển hình như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975-30.4.2015): 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2015); 70 năm Cách mạng tháng 8 (19.8.1945-19.8.2015); Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02.9.1945-02.9.2015); 67 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2015) và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp 5 năm, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được diễn ra trong năm 2015.

     HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH GIA LAI      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP - XD            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 02 /Ctr-CNXD                               Pleiku, ngày  09  tháng 4  năm 2015

 

CHƯƠNG TRÌNH

PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2015

KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG

 

          Năm 2015 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm (2011-2015), năm thứ 8 đất nước ta hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế toàn cầu. Trước những yêu cầu mới của sự phát triển tỉnh Gia Lai nói chung và từng đơn vị trực thuộc khối công nghiệp, xây dựng nói riêng có nhiều thuận lợi mới, nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thử thách sau khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới như “giá tư liệu tiêu dùng, nhân công, vật tư, nguyên, nhiên liệu, năng lượng đầu vào câu giá thành sản phẩm, dịch vụ không ngừng tăng cao”.

          Năm 2015 cũng là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của dân tộc và đất nước điển hình như: 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03.02.1930-03.02.2015); 40 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30.4. 1975-30.4.2015): 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980-19.5.2015); 70 năm Cách mạng tháng 8 (19.8.1945-19.8.2015); Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02.9.1945-02.9.2015); 67 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948-11.6.2015) và tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp 5 năm, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX sẽ được diễn ra trong năm 2015.

          Thực hiện hướng dẫn của Hội nghị thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai, Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai và Liên đoàn lao động tỉnh. Trong bối cảnh đã nêu trên, phương hướng nhiệm vụ và chương trình phối hợp, thống nhất hành động của Khối thi đua Công nghiệp - Xây dựng năm 2015 cần được đổi mới, đẩy mạnh và tập trung cụ thể những nội dung chủ yếu sau:

          I. MỤC TIÊU, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CHUNG:

          1. Ra sức thi đua “Vì sự nghiệp công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước” và “Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”. Các đơn vị có trách nhiệm lãnh đạo đơn vị mình hoàn thành tốt nhiệm vụ đã được giao hoặc tự xây dựng phương hướng nhiệm vụ năm 2015, góp phần thực hiện nhiệm vụ chung của Khối và của tỉnh nhà.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; bằng nhiều hình thức, biện pháp sinh động về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

          3. Củng cố xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, các đoàn thể vững mạnh toàn diện và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay gắn với tuyên truyền đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chuyên đề năm 2015 về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

          4. Tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ thị 39-CT/TW ngày 21.5.2005 của Bộ chính trị “Về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và cá nhân diển hình tiên tiến”; Chỉ thị 17/2006/CT-TTg ngày 08.5.2006 của Thủ tướng chính phủ, Luật thi đua khen thưởng; Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15.4.2010 của Chính phủ, Nghị định 39/2012/NĐ -CP ngày 27 tháng 04 năm 2012 của Chính Phủ “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị Định số 42/2010/NĐ-CP; Văn bản số 312/BTĐKT-NV2 ngày 28/11/2014 về triển khai thực hiện kế hoạch 3695/KH-UBND và hướng dẫn tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2014, ký kết giao ước thi đua năm 2015 của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai; và các văn bản khác của Trung ương, tỉnh Gia Lai về công tác thi đua khen thưởng.

          5. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị 19-CT/TW ngày 22.12.2007 của Ban Bí thư về ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948) hàng năm và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX tổ chức trong năm 2015.

          6. Tăng cường và động viên công nhân, viên chức lao động tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động phát huy mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của đơn vị đề ra góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh trong năm 2015.

          7. Phát huy quyền làm chủ của CNVC-LĐ thực hiện tốt việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Tổ chức, động viên CNVC-LĐ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng các tổ chức chính trị trong Công ty, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

          II. CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP HÀNH ĐỘNG VÀ PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2015:

          Phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, đảm bảo an toàn trong lao động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, dịch vụ tạo ra các sản phẩm, các dịch vụ đạt chất lượng cao, đủ sức cạnh tranh, tham gia hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

          1. Các đơn vị thuộc Khối thống nhất chương trình phát động thi đua (Chia thành 2 đợt):

          * Đợt 1: Từ 30.01 – 30.6.2015

          + Phát động và sơ kết thi đua thông qua các hoạt động kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03.02.1930); 40 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đấ nước (34.4.1975); ngày quốc tế lao động (01.5); 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1980); 67 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ai quốc (11.6.1948), phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015.

          * Đợt 2: Từ ngày 01.7 – 31.12.2015

          + Phát động, sơ kết và tổng kết thi đua tập trung vào các đợt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Cách mạng tháng 8 thàng công (19.81945) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02.9.1945); Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp năm 2015.

          + Phát động phong trào thi đua văn nghệ, thể dục, thể thao tham gia thi đấu ở từng đơn vị và sơ kết, mỗi đơn vị sau khi sơ kết ở đơn vị mình đăng ký môn thi đấu và tham gia thi đấu tại hội thao, Hội diễn văn nghệ Khối công nghiệp, xây dựng, dự kiến tổ chức chào mừng các ngày lễ lớn trong năm, với các nội dung “Bóng đá mini, bóng bàn, kéo co, cầu lông kinh phí tổ chức và giải thưởng các đơn vị đóng góp (Đơn vị Khối trưởng sẽ có dự toán chi phí và chương trình, thông báo mức đóng góp cụ thể).

          2. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Học tập làm theo tấm dương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Giảm thiểu tai nạn giao thông trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh tế”, “Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” và chống bệnh thành tích trong thi đua:

          Các đơn vị trong khối cùng với các tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên tăng cường phối hợp thống nhất hành động, lồng ghép các phong trào của các tổ chức thành viên vào phong trào chung của từng Công ty, đơn vị. Đồng thời vận động cán bộ công nhân viên, lao động phấn đầu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của đơn vị, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương năm 2015.

          Tăng cường các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” để kỷ niệm 68 năm ngày thương binh liệt sỹ (27.7.1947-27.7.2015), theo lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch uỷ ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và thực hiện Chỉ thị số 07 của Ban bí thư Trung ương Đảng với những chương trình hành động, cụ thể chăm lo các gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh, người có công với nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng (nếu có) trong mỗi Công ty, đơn vị một cách thiết thực nhất.

          3. Phát huy dân chủ, tăng cường thực hiện quy chế dân chủ trong đơn vị:

          Thực hiện quy chế dân chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh, trong việc ký kết thoả ước lao động tập thể, trong việc phối hợp giữa tổ chức Công đoàn với chủ doanh nghiệp, trong ký kết hợp đồng lao động và trong Đại hội công nhân viên chức, Đại hội cổ đông, Hội nghị người lao động hàng năm.

          4. Đẩy mạnh các hoạt động lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, ứng dụng công nghệ, thành tựu khoa hoạc kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất trong mỗi đơn vị:

          Phấn đấu trong khối có ít nhất 02 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất ứng dụng công nghệ trở lên (dự thi họi thi sáng tạo kỹ thuạt tỉnh Gia Lai lần thứ VII năm 2014-2015), các đơn vị có từ 70%-80% lao động đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”. 5-10% công nhân viên chức đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” cấp cơ sở.

 

TM. KHỐI THI ĐUA CN– XD

                                                                                              KHỐI TRƯỞNG

Đăng nhập