Ngày giờ

ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015
19:02:16 18/07/2015
a/ Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học tập Nghị quyết, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và qui định của địa phươngcho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty. b/ Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCNV và người lao động. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất
Tài liệu đính kèm: Tải về

         UBND TỈNH GIA LAI                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 C.TY TNHH KTCT THỦY LỢI                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số          /ĐKTĐ-KTTL                               Gia Lai, ngày 12  tháng 12  năm 2014

 

BẢN ĐĂNG KÝ GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015

CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

      Kính gửi :    -  Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai

                            -  Khối thi đua Công nghiệp-Xây dựng

 

      Công ty KTCT thuỷ lợi Gia Lai đăng ký giao ước thi đua năm 2015 với các nội dung “Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu thi đua và mức điểm phấn đấu” như sau:

I/  Nội dung đăng ký thi đua

1.  Thực hiện nhiệm vụ chính trị

          a/ Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, tổ chức tốt các đợt học tập Nghị quyết, chính sách của đảng, pháp luật nhà nước và qui định của địa phươngcho cán bộ, công nhân viên trong toàn công ty.

         b/ Chăm lo đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCNV và người lao động. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua lao động giỏi nhằm đạt năng suất, chất lượng và hiệu quả cao nhất

         c/ Thực hiện tốt phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao và thực hiện tốt chính sách kế hoạch hoá gia đình, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của tỉnh, ngành, các đoàn thể cấp trên phát động.

        d/ Bảo đảm tốt công tác an ninh quốc phòng, trật tự an toàn cơ quan đơn vị, phòng chống các tệ nạn tham nhũng, tham ô, hối lộ, móc ngoặc.

        e/ Xây dựng các đoàn thể vững mạnh toàn diện. Chi bộ, Đảng bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh.

2. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch nhà nước được giao

I.MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH:

 

TT

 

 

NỘI DUNG

 

Đon vị

tính

TH

Năm 2014 

 

Kế hoạch năm 2015 

A

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Triệu đồng

31.952

31.684

1

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.287,46

27.633,79

2

Doanh thu

Triệu đồng

31.952

31.684

B

HOẠT ĐỘNG KD

Triệu đồng

1.269

1.161

C

TỔNG DOANH THU (A+B)

Triệu đồng

33.221

32.845

D

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

1

Tổng số LĐ bình quân năm

Người

296

296

2

Tổng quỹ lương

Triệu đồng

18.429,85

19.097

3

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

565

200

4

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

869,56

235

5

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

nộp đủ

6

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,189

5,22

7

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,59

5,6

8

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

46

50

Do kinh doanh không thu được hiệu quả nên năm 2015 công ty thu hẹp kinh doanh phụ, tập trung vào nhiệm vụ công ích quản lý và khai thác các công trình thủy lợi.

3. Thực hiện các nhiệm vụ công tác

     a/Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ.

     b/Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH,BHYT, BHTT)

     c/Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước

    d/Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt Hội nghị người lao động vào tháng 01 đầu năm.

4. Đăng ký danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm

      a/ Từ 75 đến 90% đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

      b/ 125 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.

      c/ 36 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      d/ 6 Cán bộ, công nhân lao động được được UBND tỉnh tặng bằng khen.

      e/ Tập thể (Công ty) được UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và Công ty được UBND tỉnh tặng Bằng khen, cờ thi đua xuất sắc.

      f/ 15 tập thể lao động tiên tiến 

      g/ 02 Cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, 2 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, 1 cá nhân được trao tặng Huân Chương lao động hạng 3.

5. Công tác thi đua:

      a/Dự kiến các phong trào thi đua phát động trong năm

+100% đảng viên ghi sổ tay học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và sổ tay đảng viên.

+Phát động đợt thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo lập thành tích thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm;

+Thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch nhà nước giao năm 2015, các đơn vị trực thuộc thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được công ty giao.

+ Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo", “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; “Giảm thiểu tai nạn giao thông trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và các đơn vị kinh tế”; “Phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm” và chống bệnh thành tích trong thi đua

+Tăng cường các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa" để kỷ niệm 68 năm ngày Thương binh-liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2015) .

+Phối hợp với công đoàn cơ sở công ty xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm, phòng chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lề lối làm việc trong công ty theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Chỉnh sửa thoả ước lao động tập thể phù hợp với pháp lụật hiện hành và Nghị quyết Hội nghị người lao động Công ty năm 2015 theo hướng có lợi cho người lao động so với qui định của Bộ Luật lao động.

+Phát huy dân chủ, tăng cường thực hiện qui chế thực hiện dân chủ trong công ty. Thực hiện dân chủ trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng ngày, trong ký kết hợp đồng của người lao động với chủ doanh nghiệp và Thực hiện dân chủ thực sự trong chấm điểm và bình xét thi đua trong năm 2015;

+Đẩy mạnh các hoạt động lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, ứng dụng công nghệ, thành tựu khoa học kỹ thuật mới vào thực tế sản xuất của công ty.

+Phát động phong trào thi đua dự cuộc thi viết (báo nói, báo hình và báo viêt) về gương người tốt, việc tốt

      b/Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến. 

+ Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HĐ TĐKT Công ty.

+ Ban hành một số qui định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

+ Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất.

                                  

Nơi gửi :                                                         GIÁM ĐỐC CÔNG TY

-Như trên

-Lưu VT-TĐ

Đăng nhập