Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Ngày giờ

THỐNG KÊ THÔNG SỐ HỆ THỐNG KÊNH XN TN KÊNH NAM BẮC AYUN HẠ VÀ TRẠM BƠM
19:27:10 18/07/2015

 

 

XN TN KÊNH NAM BẮC AYUN HẠ

 

 

Chiều dài
(Km)

Q>20 m3/s

10÷20 m3/s

5÷10 m3/s

2÷5 m3/s

1÷2 m3/s

0,5÷1 m3/s

Q<=0,5 m3/s

Ghi chú

1

NV4

      0.500

 

 

 

 

 

 

         0.090

 

2

N25A

      4.800

 

 

 

 

         1.050

 

 

 

3

N25A-1

      3.049

 

 

 

 

 

         0.900

 

 

4

N25B

      3.260

 

 

 

 

 

 

         0.160

 

5

N25C

      2.500

 

 

 

 

 

 

         0.130

 

6

NV5

      0.500

 

 

 

 

 

 

         0.090

 

7

N27

      3.000

 

 

 

 

 

         0.740

 

 

8

N29

      4.200

 

 

 

 

 

 

         0.360

 

9

B20

      3.650

 

 

 

 

 

         0.683

  

 

10

B22

      9.446

 

 

 

 

 

         0.665

 

 

11

B22-4

      4.604

 

 

 

 

         1.100

 

 

 

12

B22-5

      3.153

 

 

 

 

 

 

         0.350

 

13

B22-10

      2.658

 

 

 

 

 

 

         0.166

 

14

B24

      4.604

 

 

 

 

 

 

         0.380

 

 

TRẠM BƠM

1

Plei Măk (làng Mác - tại K7- KC)

      0.886

 Công suất máy: 480 m3/h động cơ 33 KW, số tổ máy  01, 

 

2

Plei Măng (tại K10- kênh chính)

      1.331

 Công suất máy: 480 m3/h động cơ 33 KW, số tổ máy  01, 

 

3

Trạm bơm B24

 

 Công suất máy: 22 kW, số tổ máy  01, 

 

Đăng nhập