Ngày giờ

THÔNG SỐ HỆ THỐNG KÊNH XN CHƯ PĂH-IA GRAI VÀ PLEIKU-MANG YANG
19:36:31 18/07/2015
Thiếu kênh Ayun Thượng

 THỐNG KÊ THÔNG SỐ HỆ THỐNG KÊNH

TT

Tên xí nghiệp

Tổng chiều dài
 (km)

Phân cấp theo lưu lượng

Q> 20m3/s

10 ÷ 20m3/s

5 ÷ 20m3/s

2 ÷  5m3/s

2 ÷  5m3/s

1 ÷  2m3/s

0,5 ÷  1m3/s

<0,5  m3/s

I

XÍ NGHIỆP CHƯ PĂH IA GRAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Công trình Hồ Biển Hổ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K0 -K2 +682

2,682

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

K2 +682 -  K4+ 538,5

1,8565

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

K4+538,5 -K4  +854

0,3155

 

 

 

 

2,8

 

 

 

 

K4+854 - K5+728

0,874

 

 

 

 

2,5

 

 

 

 

K5+728 - K6+962

1,234

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

K6+962 - K7+586

0,624

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

K7+856 - K8+429

0,573

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

K8+429 - K8+808

0,379

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

K8+808 -K10 +180

1,928

 

 

 

 

 

2,0

 

 

 

K10+180 - K10+451

0,271

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

K10+451 -K12+788,5 (KC)

2,3375

 

 

 

 

 

1,1

 

 

 

Kênh N10

2,7

 

 

 

 

 

 

 

0,321

 

Kênh N14 A

2,8

 

 

 

 

 

 

 

0,094

 

Kênh N14 B

0,8

 

 

 

 

 

 

 

0,023

2

Công  trình hồ Tân Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K0 -K2+343

2,343

 

 

 

 

 

 

0,84

 

 

Kênh N1 (tả)

0,7

 

 

 

 

 

 

 

0,020

 

Kênh N2 (hữu)

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,02

 

Kênh N3

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,179

 

Kênh N4

1

 

 

 

 

 

 

 

0,165

 

Kênh N5

0,5

 

 

 

 

 

 

 

0,122

 

Kênh chính Chư Jôr

1,8

 

 

 

 

 

 

 

0,158

3

Công  trình  hồ IaRung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kênh chính

4,7

 

 

 

 

 

 

 

0,421

II

XÍ NGHIỆP PLEIKU -MANG YANG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1

Hồ chứa Hà RaNam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.1

Kênh Nam hữu

3,9

 

 

 

 

 

 

 

0,358

 1.2

Kênh Nam tả

4,05

 

 

 

 

 

 

 

0,194

 2

Hồ chứa Hà Ra Bắc

1,360

 

 

 

 

 

 

 

0,0495

 3.1

Đập dâng Hà Ra Bắc kênh KBĐ

1,658

 

 

 

 

 

 

 

0,131

 3.2

Đập dâng Hà Ra Bắc kênh KBĐ 2

0,6

 

 

 

 

 

 

 

0,0614

 3.3

Đập dâng Hà Ra Bắc kênh KBĐ 3

0,935

 

 

 

 

 

 

 

0,0615

 4

Đập dâng ĐaHa

2,350

 

 

 

 

 

 

 

0,0471

 5.1

Đập dâng An Phú (kênh chính tả)

1,68

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 5.2

Đập dâng An Phú (kênh chính hữu)

1,85

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 6

Đập dâng Plei Wâu

1,17

 

 

 

 

 

 

 

0,25

 7

Đập đất

1,63

 

 

 

 

 

 

 

0,3

 8

Đập dâng IaLôm

2

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 9.1

Đập dâng  Bà Zĩ (kênh chính tả)

2,02

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 9.2

Đập dâng  Bà Zĩ (kênh chính hữu)

1,56

 

 

 

 

 

 

 

0,4

 10

Đập dâng  Đăk PYou

7,462

 

 

 

 

 

 

0,59

 

 11

Đập dâng Ayun Thượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng nhập