Ngày giờ

Chỉ thị về nạo vét, phát dọn và bảo dưỡng công trình
14:59:31 22/07/2015
Bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị: “Xúc đất xô, cắt cỏ, xếp lại mái đá, xử lý thẩm lậu, sạt lở, hang động vật, tổ mối, vớt rong rác gây cản trở dòng chảy, trát chít vết nứt, sứt mẻ và lau chùi vệ sinh công nghệ, bắt vít, xiết bu lông, tra dầu mỡ, cạo hà, sơn chống gỉ máy móc thiết bị”;
Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND TỈNH GIA LAI                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KTCT THUỶ LỢI                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc         

                                       SỐ 25/CT-KTTL                                    Gia Lai, ngày 07 tháng 5  năm 2015

 

CHỈ THỊ CỦA GIÁM ĐỐC CÔNG TY

“V/v nạo vét, phát dọn, thực hiện TT06 công trình thuỷ lợi do xí nghiệp quản lý”

 

          Để chuẩn bị tốt cho công tác đảm bảo tưới vụ mùa 2015 và an toàn công trình trong mùa mưa bão sắp đến; Giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai yêu cầu các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc trong thời gian cắt nước (nhất là vùng cà phê tưới trước) phải tập trung nhân lực cao độ thực hiện tốt một số công việc sau:

          1. Nội dung công việc phải thực hiện:

          a. Nạo vét kênh mương;

          b. Phát dọn cây cỏ mái đập, mái kênh, đường quản lý, rãnh tiêu nước;

          c. Bảo dưỡng công trình, máy móc, thiết bị: “Xúc đất xô, cắt cỏ, xếp lại mái đá, xử lý thẩm lậu, sạt lở, hang động vật, tổ mối, vớt rong rác gây cản trở dòng chảy, trát chít vết nứt, sứt mẻ và lau chùi vệ sinh công nghệ, bắt vít, xiết bu lông, tra dầu mỡ, cạo hà, sơn chống gỉ máy móc thiết bị”;

          d. Tăng cường quản lý lao động, huy động tập trung lao động 100% để thực hiện nhiệm vụ nạo vét, phát dọn và bảo dưỡng công trình;

          2. Thời gian thực hiện: Tháng 5 và hàng tháng.

          3. Khối lượng công việc phải thực hiện: Ban giám đốc, phòng tổng hợp xí nghiệp lập kế hoạch và khái toán khối lượng các mục a, b, c gửi về Phòng Quản lý nước công ty (gửi mail trước, gửi bản chính sau), Phòng QLN xem xét, trình duyệt, đưa vào kế hoạch hàng tháng, (mail) và gửi lại cho các xí nghiệp làm căn cứ để thực hiện và thanh toán lương.

          4. Kiểm tra, nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành và chất lượng quản lý lao động làm căn cứ trả lương: Công ty thành lập hai đoàn kiểm tra nghiệm thu: Thời gian trùng với thời gian nghiệm thu thanh toán lương hàng tháng:

          a. Đoàn kiểm tra, nghiệm thu khu vực Đông Trường Sơn (gồm Phó giám đốc Nguyễn Thanh Bình, Phòng Quản lý nước, Tổ chức-Hành chính, KH-KT và Tài vụ)

          b. Đoàn kiểm tra và nghiệm thu khu vực Tây Trường Sơn (gồm Phó giám đốc Lê Viết Đại, Phòng Quản lý nước, Tổ chức-Hành chính, KH-KT và Tài vụ)

          5. Tổ chức thực hiện

          a. Giao cho Ban quản lý dự án sửa chữa công trình thuỷ lợi Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn phối hợp với Kiểm soát viên công ty giám sát, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, các ông (Bà) Trưởng phòng, giám đốc các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc quán triệt Chỉ thị này đến từng cán bộ, công nhân, người lao động và tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị nghiêm túc.

          b. Công ty sẽ trả lương hàng tháng cho các đơn vị theo mức độ hoàn thành công việc căn cứ biên bản nghiệm thu của Đoàn kiểm tra của Công ty.

Nơi nhận:                                                                   

- GĐ,Kiểm soát viên & Các phó GĐ Công ty;

- Các phòng chức năng;

- Các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc;

- Lưu VT, KH –KT

 

GIÁM ĐỐC CÔNG TY

 

Đăng nhập