Ngày giờ

Kế hoạch công tác tháng 8/2015
08:54:12 11/08/2015
Các phòng chức năng thuộc công ty: Tập trung cao độ cho công tác tưới vụ mùa và phòng chống lụt bão-Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội thao Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ IX;
Tài liệu đính kèm: Tải về

     UBND TỈNH GIA LAI                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH KTCT THỦY LỢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                                                        

                                                                         Pleiku, ngày 10  tháng 8  năm 2015

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 8 NĂM 2015

 

         A. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA TỪNG ĐƠN VỊ

 

         I/ Phòng TC - HC

        1. Theo dõi quản lý lao động trong giờ hành chính khối văn phòng công ty qua hệ thống Camera và sổ đăng ký đi ra bên ngoài công tác. Chuẩn bị sân bãi, dụng cụ thi đáu, giải thưởng và ăn uống cho Hội thao Khối thi đua công nghiệp xây dựng dự kiến toorchuwcs vào ngày 04/9/2015 Tại Trường Cao dẳng Sư Phạm Gia Lai;

        2. Tổng hợp kết quả chấm thi sát hạch và thực hiện nâng lương nâng bậc cho những người đạt kết quả trong kỳ thi;

        3. Thực hiện báo tăng giảm và thực hiện các chế độ BHXH, YT, TN phát sinh. Làm tốt công tác hành chính-Quản trị-Văn thư-Lưu trữ, quản lý xe con và bảo vệ công ty.

         4. Theo dõi điều chuyển lao động căn cứ kết luận của hội nghị giao ban công ty; Tham gia Ban kiểm tra tình hình quản lý lao động của các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc trong công tác phát dọn, bảo dưỡng công trình và nạo vét kênh mương do Phó giám đốc công ty phụ trách; 

        5. Tiếp tục tham gia ban xây dựng thang bản lương mới; Tổng hợp ý kiến cơ sở tham gia vào thang bảng lương mới; Có phương án sắp xếp lại mô hình tổ chức và định biên lao động phù hợp với thang bảng lương mới bắt đầu thực hiện cho năm 2016;

 

         II/ Phòng Tài vụ:

         1. Làm việc với Sở Tài chính và Sở Nông nghiệp&PTNT về kiểm tra báo cáo tài chính năm 2014; Phối hợp với Sở Tài chính làm việc với Bộ Tài chính duyệt dự toán kinh phí cấp bù miễn thuỷ lợi phí năm 2015;

         2. Thực hiện thanh toán tiền lương tháng 7 năm 2015 cho CNVC, chi tạm ứng và chi thanh toán chi phí hoạt động sản xuất kinh doanh cho các xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc

         3. Theo dõi chặt chẽ tình hình thu, chi sản xuất của công ty, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường để chỉ đạo các đơn vị trực tiếp quản lý thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch được giao, chi phí tiết kiệm, đúng chế độ, chính sách của nhà nước;

         4. Thực hiện nộp ngân sách nhà nước, BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo đầy đủ, kịp thời đúng thời gian nhà nước qui định;

        5. Tổ chức mạng lưới kế toán của công ty, hướng dẫn các đơn vị cơ sở thực hiện các chế độ kế toán và chính sách tài chính của nhà nước.

        6. Phối hợp với các phòng ban, xí nghiệp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Tham gia ban nghiệm thu khối lượng công việc phải thực hiện hàng tháng để trả lương ở các đơn vị cơ sở toàn công ty, chấp hành nội qui, qui chế công ty và Thực hiện các công việc đột xuất được giám đốc công ty giao.

 

         III/ Phòng Kế hoạch - Kỹ thuật:

I/Công tác kế hoạch-Thi đua

        1. Lập kế hoạch công tác tháng 08 giao cho các đơn vị và theo dõi thực hiện;

        2. Tham gia ban nghiệm thu khối lượng nạo vét, phát dọn, thực thiện bảo dưỡng công trình

        3. Hoàn thiện thiết kế trang website cho công ty theo yêu cầu của thông tư 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/5/2015 của Bộ Kế hoạch và đầu tư, nghiên cứu thay đổi tên miền congtykhaithacgialai.vn thành thê miền congtykhaithacthuyloigialai.vn

        4. Viết điều lệ thi dấu từng môn gửi các đơn vị trong khối thi đua công nghiệp xây dựng, nhận đăng ký tham dự hội thao từ các đơn vị trong khối Thi đua, thu tiền và chuẩn bị các điều kiện cho hội thao dự kiến vào ngày 04/9/2015

        5. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2016-2020.

        6. Triển khai cho các đơn vị sản xuất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của từng đơn vị;

2. Công tác thủy sản

        1. Theo dõi thực hiện hợp đồng thuỷ sản ở các hồ Ia M’Lah, Ia Ring.

        2. Đưa Hồ Plei Pai huyện chư Prông vào nuôi trồng thuỷ sản 6 tháng cuối 2015 (tiếp tục ký hợp đồng với Tổ hợp tác của xã Ia Lâu)

        3. Quan hệ, thương thảo ký kết hợp đồng nuôi trồng và khai thác thuỷ sản hồ Ayun Hạ với Hợp tác xã Nuôi trồng thuỷ sản King Pêng, Chư A Thai-Phú Thiện ()

II/Công tác Khoa học-kỹ thuật

        1. Lập kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2016, tổ chức đi đo đạc, kiểm tra, khảo sát để thiết kế từ tháng 9/2015;

        2. Lập hồ sơ năng lực và đăng tải thông tin theo quy định của Bộ xây dựng;

        3. Phối hợp với phòng Quản lý nước, xí nghiệp kênh Nam-Bắc đi thực địa đánh giá hiện trạng trạm bơm điện Buôn Bi-Thị xã Ayun Pa trước khi nhận bàn giao chính thức;

        4. Chuyển phần sửa chữa thường xuyên rãnh thoát nước Tân Sơn sang rải nhựa bán thâm nhập mặt đập Biển Hồ

 

         IV/ Phòng QLN & CTTL:

1. Theo dõi, tăng cường kiểm tra, tham mưu cho lãnh đạo công ty vận hành, điều tiết nước tưới công trình Ayun Hạ. Kiểm tra theo dõi, báo cáo theo quy định điều tiết liên hồ trong mùa mưa theo Quyết định 1077/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ;

2. Trình các ngành tài chính, nông nghiệp và UBND tỉnh đòi lại nhà cấp 4 (nhà ngang) Tổng B Ayun Hạ sửa chữa lại để làm văn phòng cho xí nghiệp thuỷ nông Phú thiện

3. Đôn đốc thu thuỷ lợi phí 2015 các đối tượng phải nộp thuỷ lợi phí (Hoàng Ân-Ia H’Rung)-Chỉ đạo xí nghiệp kênh Nam-Bắc cấp nước nhà máy đường, nhà máy nước bù lại phần doanh thu thuỷ lợi phí bị mất do không phát điện 2 tháng gần 500 triệu.

4. Chỉ đạo các xí nghiệp giải toả vi phạm hành lang chỉ giới công trình. Đặc biệt đốii với công trình Ia Ring giải toả đất làm theo luật không thoả thuận; Đối với xí nghiệp Đầu mối-Kênh chính tập trung cao độ cho giải toản chỉ giới kênh N3MR

           5. Cùng các phòng Ban khác nghiên cứu kỹ Nghị định 46/2015/NĐ-CP để áp dụng cho công ty trong lĩnh vực bảo trì và sửa chữa công trình;

           6. Phối hợp với Kế hoạch-Kỹ thuật đi thực địa đánh giá hiện trạng trạm bơm điện Buôn Bi-Thị xã Ayun Pa trước khi nhận bàn giao chính thức; Đônđốc xí nghiệp Ia M’Lah ký kết họp đồng cấp nước thô cho nhà máy nước KRông Pa;

          7. Lập đề cương khái toán xây dựng quy trình bảo trì hồ chứa Ayun Hạ theo nghị định 46/2015/NĐ-CP của Chính Phủ;

 

       V/ Phòng Quản lý Dự án:

      1. Tiếp tục làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT về kiểm tra công tác nghiệm thu bàn giao công trình, đưa vào sử dụng gói thầu xây lắp thực hiện năm 2014 thuộc dự án sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước H’ra Nam + H’ra Bắc; Ia H’Rung;

      2. Làm công tác lựa chọn nhà thầu thực hiện thi công, giám sát và triển khai thi công hạng mục kiên cố kênh chính Ia Vê-Chư Prông

      3. Thực hiện công tác báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp công ích năm 2016;

      4. Làm việc với Kiểm toán nhà nước về hạng mục Hệ thống kênh có Ft < 150ha trở xuống hợp phần đập dâng Ia Lốp+hồ chưa Plei Pai, Dự án hồ chứa nước Ia Mơr

      5. Giúp việc giám đốc ra các quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tu sửa công trình năm 2015; Lựa chọn nhà thầu thi công tu sửa năm 2015;

      6. Thực hiện báo cáo thống kê theo yêu cầu của Sở ban ngành liên quan;

 

      VI/ XN thủy nông Chư Păh – Ia Grai:

         1. Thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Bố trí lao động trực thường xuyên tại 3 hồ chứa Biển hồ, Tân Sơn, Ia H’Rung để bảo vệ và vận hành công trình.

        2. Điều chỉnh tăng diện tích, thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015

        4. Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình, lập phương án phòng chống lụt bão 2015, đặc biệt chú trọng công tác 4 tại chỗ, đề xuất bổ sung nếu thiếu vật tư, nhân lực;

 

        VI/ XN thủy nông Pleiku - Mang Yang:

         1. Thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Ký kết xong hợp đồng dùng nước vụ mùa, Bố trí lao động trực thường xuyên tại 2 hồ chứa Hà Ra Bắc và Hà Ra Nam để bảo vệ và vận hành công trình.

        2. Điều chỉnh tăng diện tích, thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015

        4. Tập trung lao động nạo vét kênh mương, phát dọn và bảo dưỡng công trình và Máy móc thiết bị trước mùa mưa lũ; Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ, lập phương án phòng chống lụt bão 2015, đặc biệt chú trọng công tác 4 tại chỗ, đề xuất bổ sung nếu thiếu vật tư, nhân lực.

 

         VII/ Xí nghiệp thủy nông Chư Prông:

         1. Thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Bố trí lao động trực thường xuyên tại 3 hồ chứa Hoàng Ân, Chư Prông, Plei Pai để bảo vệ và vận hành công trình. Thực hiện điều chuyển kỹ sư thuỷ lợi và công nhân bậc 6 về quản lý hồ chứa;

        2. Điều chỉnh tăng diện tích, thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015

        4. Tập trung lao động nạo vét kênh mương, phát dọn và bảo dưỡng công trình và Máy móc thiết bị trước mùa mưa lũ; Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ, lập phương án phòng chống lụt bão 2015, đặc biệt chú trọng công tác 4 tại chỗ; đề xuất bổ sung nếu thiếu vật tư, nhân; Giám sát thi công kiên cố kênh chính Ia Vê;

 

VIII/ Xí nghiệp thủy nông Chư Sê-Chư Pưh

         1. Ký kết hợp đồng dùng nước, thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Bố trí lao động trực thường xuyên tại 2 hồ chứa Ia Ring, Ia GLai để bảo vệ và vận hành công trình. Thực hiện điều chuyển kỹ sư thuỷ lợi và công nhân bậc 6 về quản lý hồ chứa

        2. Điều chỉnh tăng diện tích, thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015

        4. Tập trung lao động nạo vét kênh mương, phát dọn và bảo dưỡng công trình và Máy móc thiết bị trước mùa mưa lũ; Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ, lập phương án phòng chống lụt bão 2015, đặc biệt chú trọng công tác 4 tại chỗ, đề xuất bổ sung nếu thiếu vật tư, nhân;

      5. Tiếp tục làm việc dứt điểm với chính quyền huyện Chư Sê về giải phóng mặt bằng đầu mối Ia Ring trong khu vực công ty được giao đất (Làm theo luật không thoả thuận);

 

         IX/ Xí nghiệp thủy nông Đầu mối-Kênh chính Ayun Hạ:

         1. Thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Bố trí lao động trực thường xuyên tại các điểm giao nhận nước để bảo vệ và vận hành công trình tiết kiệm nước.

        2. Điều chỉnh tăng diện tích, thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015. Có phương án cấp nước phát điện tăng doanh thu tiền nước cho công ty;

        4. Tập trung lao động nạo vét kênh mương, phát dọn và bảo dưỡng công trình và Máy móc thiết bị trước mùa mưa lũ; Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, thực hiện giải toả hành lang chỉ giới bảo vệ công trình kênh N3MR.Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ, lập phương án phòng chống lụt bão 2015, đặc biệt chú trọng công tác 4 tại chỗ, đề xuất bổ sung nếu thiếu vật tư, nhân lực;

 

         X/ Xí nghiệp thủy nông Kênh Nam - Bắc thủy lợi Ayun Hạ:

         1. Thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Bố trí lao động trực thường xuyên tại các điểm giao nhận nước để bảo vệ và vận hành công trình tiết kiệm nước.

        2. Điều chỉnh tăng diện tích (Trạm bơm Buôn Bi), thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015. Có phương án cấp nước phát điện tăng doanh thu tiền nước cho công ty;

        4. Tập trung lao động nạo vét kênh mương, phát dọn và bảo dưỡng công trình và Máy móc thiết bị trước mùa mưa lũ; Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, thực hiện giải toả hành lang chỉ giới bảo vệ công trình kênh N27, N29. Quan tâm nâng doanh thu tiền nước (SH, mía đường) năm 2015 tăng 500tr.đồng; Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ, lập phương án phòng chống lụt bão 2015;

 

XI/ Xí nghiệp thủy nông Ia M'Lá

         1. Mở nước, ký kết hợp đồng dùng nước, thực hiện tưới phục vụ sản xuất vụ Mùa theo chỉ tiêu kế hoạch công ty giao và lịch tưới được giám đốc công ty phê duyệt; Bố trí lao động trực thường xuyên tại công trình đầu mối để bảo vệ và vận hành công trình.Thực hiện Quan trắc công trình theo cấp công trình cấp 2 và chế độ mùa mưa.

        2. Điều chỉnh tăng diện tích, thuyết trình tăng giảm diện tích kế hoạch sản xuất năm 2016 gửi về phòng Kế hoạch –kỹ thật trước 20/8/2015

        3. Gửi kế hoạch sửa chữa thường xuyên về phòng Kế hoạch kỹ thuật trước 15/8/2015. Có phương án cấp nước phát điện tăng doanh thu tiền nước cho công ty;

        4. Tập trung lao động nạo vét kênh mương, phát dọn và bảo dưỡng công trình và Máy móc thiết bị trước mùa mưa lũ; Bảo vệ hành lang chỉ giới công trình, Thường xuyên thực hiện kiểm tra hiện trạng công trình trước mùa mưa lũ, lập phương án phòng chống lụt bão 2015, đặc biệt chú trọng công tác 4 tại chỗ ở công trình hồ chứa xí nghiệp quản lý, đề xuất bổ sung nếu thiếu vật tư, nhân

 

         B. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHUNG:

         1/ Các phòng chức năng thuộc công ty: Tập trung cao độ cho công tác tưới vụ mùa và phòng chống lụt bão-Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công hội thao Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ IX;

         2/ Các đơn vị sản xuất thuộc công ty:

+Thực hiện tưới vụ mùa; Phòng chống lụt bão, lập kế hoạch  SCTX năm 2016

+Các đơn vị tạo điều kiện để các Vận động viên tham gia hội thao đạt kết quả tốt;

 

Nơi nhận:                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

         - GĐ,Kiểm soát viên & Các phó GĐ Công ty;                    (ĐÃ KÝ}

         - Các phòng chức năng;

         - Các đơn vị trực thuộc;

 

Đăng nhập