Ngày giờ

Báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014
15:43:07 17/08/2015
Tài liệu đính kèm: Tải về
 UBND TỈNH GIA LAI        
CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI         
        Biểu mẫu số 4  
BÁO CÁO XÁC ĐỊNH QUỸ TIỀN LƯƠNG THỰC HIỆN
NĂM 2014
           
SốTT Chỉ tiêu Đơn vị tính Số báo cáo năm 2014 Kế hoạch năm 2015
Kế hoạch Thực hiện
1 2 3 4 5 6
I Hạng công ty được xếp   II II II
II Tiền lương của lao động        
1 Lao động Người            296,00            291,33           295,00
2 Mức tiền lương bình quân 1000đ/tháng         4.756,15        4.754,26        4.992,00
3 Quỹ tiền lương Tr.đồng       16.893,84      16.620,70      17.671,68
4 Quỹ tiền thưởng, phúc lợi Tr.đồng          2.249,00        2.945,00
5 Thu nhập bình quân Tr.đồng         4.756,15        5.397,57        5.823,92
III Tiền lương của người quản lý        
1 Số người quản lý doanh nghiệp Người                 6,00                6,00                6,00
2 Mức lương cơ bản bình quân Tr.đồng/tháng              21,33              21,33              21,33
3 Quỹ tiền lương Tr.đồng         1.536,00        1.536,00        1.536,00
4 Mức tiền lương bình quân Tr.đồng/tháng              21,33              21,33              21,33
5 Quỹ tiền thưởng Tr.đồng            258,00              88,00           192,00
6 Tiền thưởng, thu nhập Tr.đồng/tháng                 3,58                1,22                2,67
7 Mức thu nhập bình quân của viên chức quản lý Tr.đồng/tháng              24,92              22,56              24,00
           
      Gia Lai, ngày 13 tháng 7 năm 2015
Người lập biểu   Thủ trưởng đơn vị
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)   (Ký tên, đóng dấu)
  Trương Đinh Diệu Thi        
     

   
           
           

 

Đăng nhập