Ngày giờ

Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2015
10:37:34 18/08/2015
Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai năm 2015 được tổ chức vào ngày 30/01/2014 tại TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI VÀ HỘI NGHỊ PLEIKU PALACE-SẢNH VIÊN NGỌC XANH 1, Số 22 Phan Đình Giót (03 Nguyễn Tất Thành)-Thành phố Pleiku-tỉnh Gia Lai với tổng số 200/202 Đại biểu triệu tập có mặt tham dự. Đại diện cho 298 lao động trong toàn công ty.
Tài liệu đính kèm: Tải về

       UBND TỈNH GIA LAI               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH KTCT THUỶ LỢI                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số    01 /NQHNNLĐ-KTTL                   Pleiku, ngày 30  tháng 01  năm 2015

 

  NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU NGƯỜI LAO ĐỘNG

CÔNG TY TNHH MTV KTCT THỦY LỢI GIA LAI NĂM 2015  

 

        Hội nghị Đại biểu Người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai năm 2015 được tổ chức vào ngày 30/01/2014 tại TRUNG TÂM TIỆC CƯỚI VÀ HỘI NGHỊ PLEIKU PALACE-SẢNH VIÊN NGỌC XANH 1, Số 22 Phan Đình Giót (03 Nguyễn Tất Thành)-Thành phố Pleiku-tỉnh Gia Lai với tổng số 200/202 Đại biểu triệu tập có mặt tham dự. Đại diện cho 298 lao động trong toàn công ty.

Hội nghị thông qua các báo cáo:

        1. Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐHCNVC năm 2014, phương hướng SXKD, mục tiêu và nhiệm vụ chính trị năm 2015, các giải pháp lớn, biện pháp quản lý, chỉ đạo, điều hành cần áp dụng và thực hiện cho năm kế hoạch 2015 và những nội dung cần bổ sung trong thỏa ước lao động tập thể, sửa đổi nội qui, qui chế trả lương, một số qui định mới và các văn bản khác đã ban hành của công ty. 

        2. Báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2015 tại các đơn vị thành viên;

        3. Báo cáo tổng kết thực hiện thoả ước lao động tập thể năm 2014, tình hình tổ chức Hội nghị người lao động cấp phòng, ban,  xí nghiệp trực thuộc và các kiến nghị của người lao động đã tập hợp từ hội nghị cấp dưới (hoặc kiến nghị của tập thể người lao động với Ban giám đốc công ty); các ý kiến về nội quy, quy chế liên quan trực tiếp đến người lao động. Kết quả kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, các quy định, quy chế của doanh nghiệp; Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Điều kiện làm việc và các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; Kiến nghị, đề xuất của mỗi bên (Người SDLĐ và Đại diện tập thể người lao động; Các nội dung khác mà hai bên quan tâm...)

        4. Báo cáo công khai thông tin tài chính năm 2014 với người lao động, tình hình sử dụng các quỹ năm 2014; kế hoạch tài chính và lợi nhuận năm 2014.

        5. Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2014, Phương hướng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2015 (nhiệm kỳ-2015)

        6. Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2014, công bố các quyết định khen thưởng và trao thưởng.

        7. Phát động phong trào thi đua LIÊN TỊCH giưa Công ty và Công đoàn công ty năm 2015

Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của các ông:

- Ông  ............................................

- Ông .............................................

        Hội nghị đã thể thiện quyền dân chủ của các Đại biểu tham gia ý kiến đóng góp các biện pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty, nhằm xây dựng Công ty phát triển bền vững.

        Ông Trương Vân –Chủ tịch kiêm giám đốc công ty thay mặt Đoàn chủ tịch Hội nghị phát biểu, giải đáp kiến nghị và làm rõ một số vấn đề người lao động quan tâm.

         Hội nghị nhất trí:

 

QUYẾT NGHỊ:

 

I. Thống nhất nội dung các báo cáo đã được trình bày trước Hội nghị.

II. Thống nhất mục tiêu, biểu quyết các chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu và các biện pháp chỉ đạo thực hiện năm 2015:

A. Mục tiêu năm 2015 của công ty là:  “Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao”

B. Biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2015: Có 200/200 đại biểu biểu quyết đồng ý (100%). Cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu chung

 

TT

 

 

NỘI DUNG

 

Đon vị

tính

TH

Năm 2014 

 

Kế hoạch năm 2015

A

HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH

Triệu đồng

32.510

31.815

1

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.287,46

27.633,79

2

Doanh thu

Triệu đồng

32.510

31.815

B

HOẠT ĐỘNG KD. TN KHÁC

Triệu đồng

478

1.155

C

TỔNG DOANH THU (A+B)

Triệu đồng

32.998

32.970

D

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC

 

 

 

1

Tổng số LĐ bình quân năm

Người

292+6

295+6

2

Tổng quỹ lương

Triệu đồng

18.157

19.280

3

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

1.887,63

200

4

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

477,88

235

5

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

nộp đủ

6

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,088

5,3

7

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,750

5,9

8

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

46

50

2. Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi

Diện tích tưới theo biện pháp công trình

Diện tích

(ha)

Đơn giá

(đồng)

Thành tiền

(đồng)

CHỈ TIÊU

27.633,79

 

31.815.432.616

1/Cấp nước cây cà phê (4.267,708)

4.267,71

912.000

3.892.149.696

2/Cấp nước cây tiêu

179,39

912.000

163.603.680

3/Cấp nước cây Chè

30,00

912.000

27.360.000

4/Lúa Trọng lực kết hợp động lực (bơm)

579,96

1.385.000

803.244.600

5/Lúa tự chảy

18.222,44

1.140.000

20.773.579.320

6/Màu tự chảy

3.442,18

456.000

1.569.634.080

7/Lúa tạo nguồn

60,18

456.000

27.442.080

8/Màu tạo nguồn

692,00

182.400

126.220.800

9/Cấp nước cây công nghiệp thu TLP

63,33

912.000

57.756.960

10/Cấp nước ao nuôi trồng thuỷ sản ao

96,60

2.500.000

241.500.000

11/Cấp nước công nghiệp, thuỷ điện,TS

0,00

 

4.132.941.400

*Trong đó:

 

 

4132940000

Cấp nước thuỷ điện Ayunhạ

 

 

1.870.080.000

Cấp nước thuỷ điện Biển hồ

 

 

50.000.000

Cấp nước tưới cây Cao su Hoàng Anh

 

 

66.360.000

Cấp nước chế biến mủ cao su hồ Ia Glai

 

 

184.500.000

Cấp nước nhà máy đường Ayun Pa

 

 

650.000.700

Cấp nước nhà máy nước Ayun Pa

 

 

650.000.700

Cấp nước thủy điện Kênh Bắc

 

 

480.000.000

Cấp nước NTTS Hồ Ia M'Lah

 

 

62.000.000

Câp nước NTTS Hồ Ayun Hạ

 

 

80.000.000

Cấp nước nuôi trồng thủy sản hồ Ia Ring

 

 

40.000.000

3. Chỉ tiêu giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2015

 

TT

 

 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

QLKT

Diện tích

HĐ tưới

(ha)

Gía trị

phục vụ

tưới (đồng)

Trong đó Phải thu TLP

Diện

tích (ha)

Thành tiền

(đồng)

1

XN Thuỷ nông Pleiku-Mang Yang

1.017,09

1.144.012.800

 

0

2

XN Thuỷ nông Chư Păh-Ia Grai

2.586,01

2.570.070.776

 

50.000.000

3

XN Thuỷ nông Chư Prông

2.375,12

2.332.440.000

63,33

57.756.960

4

XN Thuỷ nông Chư Sê-Chư Pưh

2.403,77

2.600.560.960

 

224.500.000

5

XN Thuỷ nông ĐM-KC Ayunhạ

9.988,28

13.964.981.440

 

2.496.440.000

6

XN TN Kênh Nam-BắcAyunhạ

4.663,52

6.600.534.640

 

1.300.001.400

7

XN Thuỷ nông Ia M'Láh

4.600,00

2.602.832.000

 

62.000.000

 

CỘNG QLKT

27.633,79

31.815.432.616

63,33

4.190.698.360

Căn cứ khả năng thực tế của từng đơn vị Công ty sẽ giao chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn.

4. Chỉ tiêu khai thác tổng hợp và kinh doanh giao cho các đơn vị năm 2015

 

KINH DOANH BỔ SUNG, KHAI THÁC TỔNG HỢP

Lợi nhuận +tiền nước (đ)

Doanh thu (đ)

1

XDCB + Tư vấn xây dựng (XN Kinh doanh tổng hợp)

40.000.000

1.000.000.000

4

Du lịch Ayun Hạ  (XN ĐM-KC AyunHạ)

14.000.000

140.000.000

6

Du lịch Biển Hồ (XN Chư Păh-Ia Grai)

1.500.000

15.000.000

 

CỘNG KD

55.500.000

1.155.000.000

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/ Các giải pháp về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động

a/Về sắp xếp :

      +Sắp xếp lại mô hình kinh doanh bổ sung của công ty, thu hẹp kinh doanh xây dựng và tư vấn xây dựng, chuyển kinh doanh thủy sản, du lịch về từng xí nghiệp có hồ chứa tự quản lý và hoạt động kiêm nhiệm, chuyển đổi xí nghiệp kinh doanh tổng hợp thành đội sửa chữa công trình và phòng chống lụt bão.

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự ở từng xí nghiệp quản lý khai thác, tổ chức lại công tác kỹ thuật viên trực thuộc phòng tổng hợp ở mỗi xí nghiệp để đảm đương được nhiệm vụ sửa chữa thường xuyên, thời vụ, xử lý sự cố công trình và kiểm tra bảo dưỡng công trình hàng ngày của các trạm quản lý thủy nông trực thuộc. 

b/Về đổi mới :

      +Thực hiện đúng qui trình trong công tác quản lý nước, đúng pháp luật trong công tác quản lý kinh tế và tiết kiệm chi phí, đúng địa chỉ và gắn trách nhiệm cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi.

     +Tiếp tục thực hiện (phân công, uỷ quyền) thêm so với năm 2014 một số chỉ tiêu tự chủ điều hành và tự chịu trách nhiệm vật chất cho Phó Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc.

c/Về phát triển:

      +Đẩy mạnh công tác cấp nước thủy điện, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp nhằm tăng thêm doanh thu tiền nước cho công ty.

      +Lập dự án và chuẩn bị đầu tư xây dựng thủy điện Hồ chứa Ia Mơr 1,5MB

      +Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác du lịch, nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, chăn nuôi gia súc ở tất cả các hồ chứa công ty quản lý để tăng thêm doanh thu tiền nước về cho công ty;

      +Tích cực tìm đối tác liên kết để đưa hai hồ chứa Chư Prông, Tân Sơn và 6 hồ chứa còn lại vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

d/Về nâng cao hiệu quả hoạt động:

      +Triển khai tưới bơm có đo đếm nước bằng đồng hồ theo phương pháp chọn mẫu để làm định mức (Mời hai bộ, 3 sở và các huyện có liên quan tham gia) thực hiện bằng ba mẫu, mỗi mẫu chọn từ 10-30ha, 2 mẫu cà phê chọn ở hai xí nghiệp Chư Păh – Ia Grai và Chư Prông, mẫu tưới cho cây tiêu chọn ở  xí nghiệp Chư Sê-Chư Pưh; Chứng minh cho được lượng nước tưới lớn hơn hoặc tương đương với đơn giá 80% tưới lúa hai vụ.

      +Tăng cường quản lý lao động cả về năng suất lao động và thời gian lao động ở tất cả các đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn công ty. Thực hiện điều động, huy động tập trung lao động phục vụ công tác tưới, công tác tu sửa công trình và xử lý sự cố công trình. Tăng cường và linh hoạt sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ để giảm lao động định biên.

II/ Một số biện pháp cần được áp dụng và triển khai nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, Cụ thể như sau:

      1. Triển khai đồng bộ phương án chống hạn vụ đông xuân 2014-2015 và chống lũ cho vụ mùa 2015 ngay từ khi bước vào sản xuất vụ đông xuân nhằm an toàn hồ đập và giảm thiệt hại về giá trị phục vụ cho công ty;

      2. Hoàn thành dứt điểm công tác cấp đất bảo vệ công trình hồ chứa Ia Ring, lập phương án, thuê tư vấn và trình đề nghị cấp đất bảo vệ các công trình hồ chứa khác chưa được cấp đất còn lại. Cân đối kinh phí thuê tư vấn lập thủ tục cho thuê đất 34 nhà quản lý công trình của công ty trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố.

      3. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập Chư Prông, một số đập khác nếu kinh phí cho phép; Lập qui trình bảo trì các công trình hồ chứa còn lại do công ty quản lý.

      4. Các Xí nghiệp cấp nước công nghiệp, thủy điện, thủy sản, sinh hoạt duy trì giá trị cấp nước ổn định như năm 2014.

      5. Tiếp tục lập và trình duyệt qui trình vận hành điều tiết, phương án bảo vệ, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du các công trình hồ chứa công ty quản lý.

      6. Tiếp tục thực hiện thi sát hạch đối với Công nhân quản lý thủy nông, cử nhân, kỹ sư (tại chức, từ xa, vừa học, vừa làm) mỗi lần nâng lương, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ. Điều chỉnh lại qui chế trả lương phù hợp hơn với thị trường và hoạt động của công ty.

      7. Trình tỉnh để được Trung tâm giống hỗ trợ thả giống xuống 8 hồ còn lại chưa đưa vào nuôi trồng và khai thác thủy sản của công ty nhằm bổ sung nguồn lợi cho các hồ chứa trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân sinh sống ven hồ.

      8. Xí nghiệp kinh doanh tổng hợp khai thác thủy lợi Gia Lai lập phương án sản xuất kinh doanh tự chủ về tài chính, trình chủ tịch công ty phê duyệt để không ảnh hưởng đến hoạt động công ích của công ty.

      9. Hoàn thành dự án nâng cấp an toàn hồ đập Ia H’rung, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam đợt hai đúng tiến độ và tiết kiệm chi phí. Lập dự án đề nghị nâng cấp công trình Ayun Hạ từ nguồn vốn của Trung ương.

      10. Quan hệ với các Công ty, Nông trường có cây công nghiệp dùng nước từ công trình thủy lợi cùng làm việc với các Sở Ngành, Bộ Nông nghiệp, Tài chính để có được quyết định mức thu thủy lợi phí đối với cấp nước cho cây công nghiệp không đo đếm được bằng 80% mức thu đối với cây lúa hai vụ/năm, tăng thêm doanh thu cho công ty 5 tỷ đồng/năm.

      11. Tổ chức thành công Hội nghị dùng nước các xí nghiệp tưới cho cây công nghiệp, thỏa thuận phương thức cấp nước và thương thảo hợp đồng dùng nước trước khi mở nước tưới Vụ đông xuân cũng như Vụ mùa.

      12. Lập dự án và thành lập ban chuẩn bị đầu tư nhà máy thủy điện 1,5MB hồ chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai.

III. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1/ Thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác và đảm bảo chế độ cho người lao động

     a/Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ. Thực hiện nghiêm pháp lệnh dân số, sinh đẻ có kế hoạch.

     b/Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH,BHYT, BHTT)

     c/Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước

    d/Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt Hội nghị đại biểu người lao động ngay trong tháng đầu năm.

2-Thi đua phấn đấu đạt các Danh hiệu thi đua đã đăng ký trong năm 2015

      a/ Trên 90% CNVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

      b/ 125 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.

      c/ 50 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      d/ 6 Cán bộ, công nhân lao động được được UBND tỉnh tặng bằng khen.

      e/ 01 Tập thể (Công ty) được UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua Cụm-Khối

      f/ 05 tập thể lao động được công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến” 

      h/ 02 Cá nhân được công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 1 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ.

3-Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

+ Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HĐTĐKT Công ty.

+ Ban hành một số qui định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

+Khuyến khích thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất và lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác của công ty.

+ Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất hàng ngày của công ty.

        Toàn văn nội dung Nghị quyết được hội nghị Đại biểu người lao động Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai năm 2015 thông qua và nhất trí biểu quyết 100%.

        Hội nghị giao cho tập thể lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai, quán triệt đến người lao động và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Giao cho Ban Thanh tra nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện Nghị quyết, nếu phát hiện thấy có gì bất hợp lý trực tiếp báo cáo với BCH Công đoàn công ty để bàn bạc thỏa thuận với Giám đốc công ty để cùng nhau thực hiện đúng Nghị Quyết./.

 

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

 

-Đảng ủy Công ty (báo cáo);

-Chủ tịch, Giám đốc công ty;

-Các Phó TGĐ (chỉ đạo);

-Công đoàn + Đoàn TN (phối hợp);

-Các đơn vị trực thuộc (T/h);

-Các phòng, ban công ty (T/h);

- Lưu: Văn Thư-Kế hoạch

 

Đăng nhập