Ngày giờ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QLDN
10:53:12 27/01/2016
Ban hành định mức lao động và định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là căn cứ để áp dụng cho công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi, đặt hàng, thanh quyết toán các hạng mục chi phí theo kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất của Công ty qua tu6i, tieu ph\le V\l san xwlt eua Cong ty
Tài liệu đính kèm: Tải về

Định mức lao động tổng hợp trên đơn vị sản phẩm trong quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi bình quân toàn công ty : 4.71 công/ha tưới tiêu được nghiệm thu qui đổi

Định mức chi phí quản lý doanh nghiệp được tính bằng 7.11% trên tổng chi phí quản lý vận hành cho công tác tưới nước và tiêu nước và đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí phải nộp theo qui định

Đăng nhập