Ngày giờ

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016
16:47:00 26/02/2016
Đại hội đại biểu CNVC Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chính thức khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại phòng hội nghị, Nhà hàng Thiên Thanh, Đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đại hội được tiến hành trong 1 ngày ( từ 7h30’ đến 11h00 ngày 31 tháng 12 năm 2015). Với sự có mặt của 191 đại biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 2015, được bầu từ Đại hội CNVC cấp cơ sở đại diện cho 297 cán bộ công nhân viên chức trong toàn công ty. Đại hội đã lấy biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016: có 191/191 đại biểu biểu quyết đồng ý (100%), phát động phong trào thi đua năm 2016, đăng ký thi đua của các đơn vị trực thuộc.
Tài liệu đính kèm: Tải về

                     UBND TỈNH GIA LAI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                        

       Số:      /NQ – KTTL                                                  Pleiku, ngày 31  tháng 12  năm 2015

 

 

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY NĂM 2016

 

 

            Đại hội đại biểu CNVC Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai chính thức khai mạc vào lúc 7h30’ ngày 31 tháng 12 năm 2015, tại phòng hội nghị, Nhà hàng Thiên Thanh, Đường Phan Đình Phùng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đại hội được tiến hành trong 1 ngày ( từ 7h30’ đến 11h00 ngày 31 tháng 12 năm 2015). Với sự có mặt của 191 đại biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 2015, được bầu từ Đại hội CNVC cấp cơ sở đại diện cho 297 cán bộ công nhân viên chức trong toàn công ty.

 

PHẦN I

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I/ Đại hội trù  bị:

1. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và bầu Đoàn thư ký:

            a/ Giới thiệu Đoàn Chủ tịch

-         Ông: Trương Vân: Giám đốc công ty

-         Ông: Đồng Văn Quang: Chủ tịch công đoàn cơ sở công ty

-         Ông: Nguyễn Thanh Bình: Phó bí thư Đảng ủy

-         Ông: Trần Công Nguyên  : Bí Thư Đoàn thanh niên

b/ Bầu ( Biểu quyết Đoàn thư ký)

-         Ông: Tống Văn Thành: Phó  Phòng Tài vụ

-         Bà:    Nguyễn Thị Vũ Kiều : Nhân viên P. Tài vụ

Đoàn Chủ tịch diều hành Đại hội

2. Đại diện Đoàn Chủ tịch ( Giám đốc công ty) báo cáo tiếp thu, giải đáp kiến nghị từ ĐHCNVC cấp cơ sở góp ý,bổ sung vào báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết ĐHCNVC năm 2015, phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2016, các văn bản pháp lý công ty đã ban hành, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 đã giao cho các đơn vị.

3. Đại biểu tiếp tục phát biểu góp ý, bổ sung và đề nghị sửa đổi vào bản báo cáo dự thảo và dự kiến giải pháp thực hiện của chủ doanh nghiệp. Tiếp tục chất vấn chủ doanh nghiệp về các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, quyền lợi của người lao động...

4. Công đoàn công ty báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nội qui, qui chế, thỏa ước lao động tập thể và các văn bản khác của công ty.

 

II/ Đại hội chính thức:

1. Sau lễ chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu ( Đại biểu cấp trên và khách mời dự đại hội), giới thiệu đoàn chủ tịch, Thư ký đoàn đã được đại hội trù bị bầu trong đại hội trù bị.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội

2. Đại diện đoàn chủ tịch báo cáo kết quả đại hội trù bị và tiếp tục làm các công việc còn lại của đại hội

3.Thay mặt Đoàn Chủ tịch,  Phó Giám đốc công ty Báo cáo đánh giá và tổng kết thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đại biểu CNVC kỳ trước ( Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCNVC ngày 30 tháng 01 năm 2015), phương hướng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, nhiệm vụ chính trị năm 2016, giải pháp sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và một số biện pháp tổ chức thực hiện cần áp dụng cho năm kế hoạch 2016.  Đại biểu tham dự đại hội tiếp thu và tham gia ý kiến thảo luận.

4.Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2014 – 2015 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng nhiệm kỳ tới của Ban thanh tra nhân dân. Bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016 - 2017

5.Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2015, công bố các quyết định khen thưởng cho các tập thể, cá nhân.

6. Phát động phong trào thi đua Liên tịch giữa Công ty và Công đoàn công ty năm 2016.

7.Đoàn chủ tịch lấy biểu quyết các chỉ tiêu chủ yếu năm 2016: có 191/191 đại biểu biểu quyết đồng ý (100%), phát động phong trào thi đua năm 2016, đăng ký thi đua của các đơn vị  trực thuộc.

 

PHẦN II

QUYẾT NGHỊ

MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH CHÍNH, MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN

VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

A.CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NĂM 2016:

 

TT

NỘI DUNG

ĐVT

Năm 2015

KH năm 2016

Kế hoạch

Thực hiện

I

Cấp nước, tưới, tiếu nước

Ha (m3)

27.633,79

27.754,39

27.892,33

1

Diện tích cấp nước (ao NTTS)

Ha (m3)

96,6

96,6

96,6

2

Diện tích tưới, tiêu nước kết hợp (lúa, màu)

Ha (m3)

22.996,76

23.117,36

23.225,86

3

Diện tích tưới nước cây công nghiệp

Ha (m3)

4.540,43

4.540,43

4.569,87

II

Doanh thu

Tr. đồng

31.815,43

32.146,12

32.459,00

1

Cấp bù do miễn thủy lợi phí

Tr. đồng

27.624,73

27.651,69

27.882,16

2

Thu TLP các đối tượng không miễn giảm

Tr. đồng

124,12

130,13

63,14

3

Thu trợ cấp, trợ giá

Tr. đồng

 

 

 

4

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Tr. đồng

4.066,58

4.364,3

4.513,70

5

Thu khác

Tr. đồng

 

 

 

III

Lao động tiền lương

Tr. đồng

 

 

 

1

Số lao động sử dụng

Người

295+6

293+6

295+6

2

Quỹ tiền lương

Tr. đồng

19.208,00

18.188,978

20.168,00

IV

Lợi nhuận (trước thuế)

Tr. đồng

200

2.202,222

200

V

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Tr. đồng

235

624,555

235

VI

BHXH, BHYT, BHTN (32,5%)

Tr. đồng

Nộp đủ

Nộp đủ

Nộp đủ

VII

Tiền lương bình quân

Tr. đồng

5,3

5,3

5,3

VIII

Thu nhập bình quân

Tr. đồng

5,8

5,8

6,0

IX

Thực hiện công tác xã hội, từ thiện

Tr. đồng

50

32,05

50

 

 

B. MỘT SỐ GIẢI PHÁP, BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/ Giải pháp về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động.

1/Về sắp xếp :

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ các xí nghiệp trực thuộc mục đích làm cho quản lý và khai thác công trình thủy lợi hiệu quả hơn, cụ thể đổi tên xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp khai thác thủy lợi Gia Lai thành xí nghiệp thủy nông Phú Thiện quản lý toàn bộ hệ thống kênh cấp I và diện tích tưới của xí nghiệp thủy nông Đầu Mối-Kênh chính Ayun Hạ hiện nay đang quản lý, làm thêm chức năng nhiệm vụ “Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi cấp 3 trở xuống, Xây dựng sửa chữa, nâng cao hòan chỉnh công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai” ghi trong giấy phép kinh doanh của công ty và thực hiện chức năng sửa chữa thường xuyên, đột xuất công trình thủy lợi công ty quản lý; Giữ nguyên tên xí nghiệp thủy nông đầu mối kênh chính, Thực hiện chức năng quản lý đầu mối và kênh chính công trình Ayun Hạ, chức năng du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản hồ Ayun Hạ;

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự các xí nghiệp thủy nông trực, tổ chức lại công tác kỹ thuật viên trực (kỹ sư thủy lợi) thuộc phòng tổng hợp ở mỗi xí nghiệp để có thể đảm đương được nhiệm vụ khảo sát, thiết kế sửa chữa thường xuyên, thời vụ, xử lý sự cố công trình và kiểm tra bảo dưỡng công trình hàng ngày của các trạm quản lý thủy nông trực thuộc. 

      +Sắp xếp bổ sung 1 phó giám đốc công ty thay cho phó giám đốc phụ trách Các xí nghiệp Tây Trường Sơn năm 2016 nghỉ chế độ.

 

2/Về đổi mới :

      +Thực hiện đúng qui trình trong công tác quản lý nước, đúng pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư, và tiết kiệm chi phí, đúng địa chỉ và gắn trách nhiệm cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi.

     +Tiếp tục thực hiện (phân công, uỷ quyền) thêm so với năm 2015 một số chỉ tiêu tự chủ điều hành và tự chịu trách nhiệm vật chất cho Phó Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc.

 

3/Về phát triển:

      +Đẩy mạnh công tác cấp nước thủy điện, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp nhằm tăng thêm doanh thu tiền nước cho công ty.

      +Làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng thủy điện ở Hồ chứa Ia Mơr 1,8MGW

      +Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác du lịch, nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, chăn nuôi vịt trời, gia súc ở tất cả các hồ chứa công ty quản lý để tăng thêm doanh thu tiền nước về cho công ty;

      +Tích cực tìm đối tác liên kết hoặc cho thuê mặt nước để đưa các hồ chứa Chư Prông, Hoàng Ân, Ia Grai, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam, Ia Hrung, PleiPai vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

      +Đưa Hồ Ayun Hạ vào đấu thầu nuôi trồng và khai thác thủy sản như các năm trước đây (hoặc liên doanh liên kết với các hợp tác xã do ngư dân thành lập ven hồ hoặc giao khoán cho công nhân tự nuôi trồng và khai thác);

 

4/Về nâng cao hiệu quả hoạt động:

      +Tăng cường quản lý lao động cả về năng suất lao động và thời gian lao động ở tất cả các đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn công ty. Thực hiện điều động, huy động tập trung lao động phục vụ công tác tưới, công tác tu sửa công trình và xử lý sự cố công trình. Tăng cường và linh hoạt sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ để giảm lao động định biên.

      +Quản lý thời gian lao động bằng phần mềm chấm công vân tay nhân rộng từ 3 điểm đã thực hiện ở 3 xí nghiệp năm 2015 lên 7 điểm ở 7 xí nghiệp trong năm 2016;

      +Tăng năng suất lao động bằng phương pháp giảm dần lao động định biên phấn đâu thực hiện ổn định lao động định biên trong năm 2016, cương quyết không tăng định biên nếu không phát sinh thêm diện tích hoặc đầu mối công trình;

      +Tổ chức sát hạch để có lao động tay nghề cao và kỹ sư, cử nhân có chuyên môn ngày càng tốt hơn;     

 

II/ Một số biện pháp cần được áp dụng và triển khai nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Cụ thể như sau:

      1. Triển khai đồng bộ phương án chống hạn vụ đông xuân 2015-2016 và chống lũ cho vụ mùa 2016 ngay từ khi bước vào sản xuất vụ đông xuân nhằm an toàn hồ đập và giảm thiệt hại về giá trị phục vụ cho công ty; Cụ thể mở nước phục vụ sản xuất đông xuân sớm hơn ở một số công trình đập dâng thường xuyên bị hạn để tránh hạn (như đập Ia Lâu, Plei Thơ Ga, An phú, ...)

      2. Lập hồ sơ trình đề nghị cấp đất bảo vệ các công trình hồ chứa khác chưa được cấp đất. Lập thủ tục thuê đất các nhà quản lý công trình của công ty trên địa bàn quản lý.

      3. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập một số đập lớn (chưa được kiểm định) nếu kinh phí cho phép; Lập qui trình bảo trì các công trình hồ chứa còn lại do công ty quản lý.

      4. Các Xí nghiệp cấp nước công nghiệp, thủy điện, thủy sản, sinh hoạt duy trì giá trị cấp nước ổn định như năm 2015. Đẩy mạnh và nâng cao doanh thu cấp nước sinh hoạt và cấp nước công nghiệp mía đường bù lại doanh thu có khả năng bị giảm của thủy điện do hiện tượng El Nino kéo dài trong năm 2016;

      5. Theo dõi và bổ sung hoàn thiện qui trình vận hành điều tiết, phương án bảo vệ, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du các công trình hồ chứa công ty quản lý đã phê duyệt tạm thời trong năm 2015.

      6. Tiếp tục thực hiện thi sát hạch đối với Công nhân quản lý thủy nông, cử nhân, kỹ sư (tại chức, từ xa, vừa học, vừa làm) mỗi lần nâng lương, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

      7. Trình tỉnh để được Trung tâm giống hỗ trợ thả giống xuống 6 hồ còn lại chưa đưa vào nuôi trồng và khai thác thủy sản của công ty nhằm bổ sung nguồn lợi cho các hồ chứa trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân sinh sống ven hồ (Hoàng Ân, Chư Prông, Ia Glai, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam, Ia H’Rung, Biển hồ).

      8. Chỉnh sửa Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Thông qua Hội nghị người lao động về thang bảng lương mới triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2016.

      9. Lập dự án đề nghị nâng cấp công trình Ayun Hạ từ nguồn vốn của Trung ương, Thành lập ban quản lý dự án Thủy điện Ia Mơr 1,8MG làm các công việc chuẩn bị đầu tư.

      10. Quan hệ với các Công ty, Nông trường có cây công nghiệp dùng nước từ công trình thủy lợi cùng thực hiện phương án tưới tiết kiệm nước do Bộ và Sở đã triển khai;

      11. Ổn định tổ chức ban điều hành công ty và phòng ban công ty, xí nghiệp trực thuộc.

      12. Xin cấp phép khai thác nước mặt hồ chứa Ayun Hạ, tiến tới xin cấp phép cho tất cả các hồ chứa loại lớn của công ty;

 

III/ Chỉ tiêu thi đua:

1/ Thi đua thực hiện các nhiệm vụ công tác và đảm bảo chế độ cho người lao động

a/ Không xẩy ra TNLĐ và bệnh nghề nghiệp, các sự cố chấy nổ, thực hiện tốt quy định ATVSLĐ, thực hiện nghiêm pháp lệnh dân số, sinh đẻ có kế hoạch.

b/ Đảm bảo các chế độ bảo hiểm đối với người lao động (BHXH, BHYT, BHTN).

c/ Đảm bảo việc làm cho người lao động, thu nhập bình quân tăng hơn năm trước.

d/ Thực hiện quy chế dân chủ và tổ chức tốt Hội nghị đại biểu người lao động ngay trong tháng đầu năm.

 

2/ Thi đua phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua đã đăng ký trong năm 2016:

a/ Trên 92% CNVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

b/ 125 CBCN lao động được giám đốc công ty khen thưởng.

c/ 50 Lao động xuất sắc được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở

d/ 6 cán bộ, công nhân lao động được UBND tỉnh tặng bằng khen.

e/ 01 tập thể (Công ty) được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc, hoặc được tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua cụm, khối.

f/ 10 tập thể lao động được công nhận “ Tập thể lao động tiên tiến”.

h/ 02 cá nhận được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 01 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

 

3/ Các biện pháp tổ chức thực hiện phong trào thi đua và xây dựng nhân tố điển hình tiên tiến.

-  Bố trí cán bộ làm công tác thi đua kiêm nhiệm ở các đơn vị cơ sở trực thuộc công ty tham mưu và báo cáo thông tin hàng ngày cho HĐTĐKT công ty.

            - Ban hành một số quy định về khen thưởng và khen thưởng đột xuất phục vụ cho công tác thi đua.

- Khuyến khích thi đua sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và lao động sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực công tác của công ty. Đăng ký hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ 8 (2016 – 2017).

- Quan hệ với báo, đài kịp thời đưa tin và nhân rộng các điển hình tiên tiến xây dựng được và phát hiện thấy trong lao động sản xuất hàng ngày của công ty.

            - Hội nghị giao cho tập thể lãnh đạo công ty và các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm triển khai, quán triệt đến người lao động và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra. Giao cho Ban Thanh tra nhân dân theo dõi, giám sát thực hiện Nghị quyết, nếu phát hiện thấy có gì bất hợp lý trực tiếp báo cáo với BCH Công đoàn công ty để bàn bạc thỏa thuận với Giám đốc công ty để cùng nhau thực hiện đúng Nghị quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                        TM/ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

- Sở LĐTBXH tỉnh (b/c);                                                         CHỦ DOANH NGHIỆP

- Liên đoàn LĐ tỉnh (b/c);

- Công đoàn ngành NN&PTNT(b/c);

- Chủ tịch CĐ công ty ;

- Các phó giám đốc Công ty;

- Các phòng, Các XN trực thuộc;

- Lưu VT.

Đăng nhập