Ngày giờ


Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và thay thế Nghị định số 114/2010/NĐ-CP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng và Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng trừ các nội dung liên quan đến thẩm tra thiết kế của cơ quan ...

Pháp lệnh này áp dụng đối với những công trình thuỷ lợi đã xây dựng và được đưa vào khai thác. Việc khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi có liên quan đến đê điều, công trình phòng, chống lụt, bão, công trình thuỷ điện, công trình cấp, thoát nước cho đô thị phải tuân theo các quy định của Pháp lệnh này và các quy định của pháp luật về ...

Nghị định này hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng về bảo trì công trình xây dựng; áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan tới quản lý, khai thác và sử dụng công trình xây dựng (sau đây viết tắt là công trình) trên lãnh thổ Việt Nam.

Nghị định này quy định các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt và thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều; phòng, chống lụt, bão. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực ...

1/ Các phòng chức năng thuộc công ty: Tập trung cao độ cho công tác tưới vụ mùa đặc biệt là công trình Ayun Hạ-Sơ kết sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2015; Triển khai thực hiện phương án phòng chống lụt bão mùa mưa 2015; 2/ Các đơn vị sản xuất thuộc công ty: +Thực hiện tưới vụ mùa; Sơ kết 6 tháng 2015, lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và ...

1. Nghị định này quy định việc quản lý an toàn đập của hồ chứa nước. 2. Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước; tổ chức, cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động xây dựng, quản lý khai thác hồ chứa nước và các hoạt động khác có liên quan đến quản lý an toàn đập trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp Điều ước quốc ...

Công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi nhận đặt hàng, giao kế hoạch theo mức thu thuỷ lợi phí do Chính phủ quy định, nếu mức thu thấp hơn chi phí thực tế hợp lý sẽ được ngân sách nhà nước trợ cấp, trợ giá; công ty không có lợi ...

Để có cơ sở khoa học trong việc định biên lao động, xác định quĩ tiền lương bố trí sắp xếp lao động, thực hiện hạch toán kinh tế có hiệu quả và phát huy huy lực cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. UBND tỉnh Qui định tạm thời áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm (ha tưới, tiêu) cho công tác ...

Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi (viết tắt là Doanh nghiệp KTCTTL) là tu sửa, nạo vét, bồi trúc, thay thế đối với các bộ phận công trình, kênh mương, nhà xưởng, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp bị hư hỏng nhỏ, bồi lấp hàng năm, chưa ảnh hưởng lớn đến năng lực hoạt động nhưng phải tu ...

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công tŕnh thủy lợi năm 2001; Căn cứ Nghị định số 143/20031NĐ-CP ngày 28/1l/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Xét đề nghị của sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 01/SNN-TL ngày ...

Đăng nhập