Ngày giờ


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 Bảng cân đối kế toán 2016 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2016

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của công ty được giao cụ thể như sau: 1. Tổng diện tích tưới : 28.536,98 ha 2. Diện tích miễn thu thủy lợi phí: 28.170,15 ha 3. Doanh thu quản lý khai thác: 34,305 tỷ đồng 4. Tổng kinh phí Trung ương cấp bù: 28,211 tỷ đồng

Quyết định xếp hạng II cho công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai

Đăng nhập