Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Ngày giờ


Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2016 Bảng cân đối kế toán 2016 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 2016

Chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017 của công ty được giao cụ thể như sau: 1. Tổng diện tích tưới : 28.536,98 ha 2. Diện tích miễn thu thủy lợi phí: 28.170,15 ha 3. Doanh thu quản lý khai thác: 34,305 tỷ đồng 4. Tổng kinh phí Trung ương cấp bù: 28,211 tỷ đồng

Quyết định xếp hạng II cho công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016

Năm 2015 là năm bản lề triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, cũng là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội ...

Đăng nhập