Ngày giờ


Tháng 8 hàng năm là thời kỳ tổng kiểm tra trước mùa lũ. Giám đốc đơn vị quản lý, vận hành hồ có trách nhiệm tổ chức kiểm tra các trang thiết bị, các hạng mục công trình và tiến hành sửa chữa để đảm bảo vận hành theo chế độ làm việc quy định, đồng thời báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo phòng, ...

Qui trình vận hành điều tiết hồ chứa Ayun Hạ là văn bản qui định về nguyên tắc, nội dung và trình tự vận hành các công trình của hồ chứa Ayun Hạ để điều hành việc trữ nước, cấp nước và xả nước trong các trường hợp khác nhau của thời tiết (tình hình mưa, dòng chảy năm, dòng chảy lũ đến hồ chứa...), đảm bảo hồ chứa làm việc đúng ...

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba, bao gồm các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak. 1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2014. 2. Bãi bỏ Quyết định số 1757/QĐ-TTg ngày 23 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận ...
«« « 1 » »»

Đăng nhập