Ngày giờ


- Căn cứ quyết định số 529/QĐ-UB ngày 11 tháng 8 năm 2010 của UBND tỉnh Gia lai “V/v Phê duyệt phương án chuyển đổi công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai thành công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Gia Lai và phê duyệt Điều lệ công ty”; - Căn cứ Điều lệ công ty, Qui chế trả lương năm 2014 - Căn cứ nhiệm vụ SXKD năm ...
«« « 1 » »»

Đăng nhập