Dịch vụ xây dựng cổng thông tin điện tử

Ngày giờ


Công ty nhà nước, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhà nước sở hữu 100% vốn làm nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi nhận đặt hàng, giao kế hoạch theo mức thu thuỷ lợi phí do Chính phủ quy định, nếu mức thu thấp hơn chi phí thực tế hợp lý sẽ được ngân sách nhà nước trợ cấp, trợ giá; công ty không có lợi ...

Để có cơ sở khoa học trong việc định biên lao động, xác định quĩ tiền lương bố trí sắp xếp lao động, thực hiện hạch toán kinh tế có hiệu quả và phát huy huy lực cho công tác quản lý khai thác công trình thủy lợi. UBND tỉnh Qui định tạm thời áp dụng định mức lao động và đơn giá tiền lương trên đơn vị sản phẩm (ha tưới, tiêu) cho công tác ...

Sửa chữa thường xuyên tài sản cố định của Doanh nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi (viết tắt là Doanh nghiệp KTCTTL) là tu sửa, nạo vét, bồi trúc, thay thế đối với các bộ phận công trình, kênh mương, nhà xưởng, máy móc, thiết bị của Doanh nghiệp bị hư hỏng nhỏ, bồi lấp hàng năm, chưa ảnh hưởng lớn đến năng lực hoạt động nhưng phải tu ...

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND năm 2003; Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công tŕnh thủy lợi năm 2001; Căn cứ Nghị định số 143/20031NĐ-CP ngày 28/1l/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; Xét đề nghị của sở Nông nghiệp và PTNT tại tờ trình số 01/SNN-TL ngày ...

Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương căn cứ vào quy hoạch hệ thống công trình thuỷ lợi của tỉnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, điều kiện cụ thể của từng công trình thủy lợi và các hoạt động tương quan của từng hệ thống công trình thuỷ lợi để quyết định mức thu cụ thể đối với các đối tượng dùng nước quy ...

Thông tư này quy định năng lực (đối với nguồn nhân lực) của tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước. Các tổ chức, cá nhân quản lý công trình thuỷ lợi được đầu tư từ các nguồn vốn khác khuyến khích áp dụng Thông tư này.

Thông tư này hướng dẫn tổ chức hoạt động và phân cấp quản lý, khai thác đối với các công trình, hệ thống công trình thuỷ lợi được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đã được đưa vào khai thác, sử dụng. Đối với các công trình, hệ thống công trình thuỷ lợi được đầu tư xây ...

Thi hành pháp lệnh khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi ngày 31/8/1994; Nghị định số 50/CP ngày 28/8/1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích; Nghị định số 56/CP ngày02/10/1996 của Chính phủ về doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích; thực hiện Thông tư số 14/LĐTBXH-TT ngày ...

Quy định cống đầu kênh:Các công trình thuỷ lợi được phân cấp cho công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai quản lý (theo Quyết định số 60/2007/QĐ-UBND ngày 17/4/2007 của UBND tỉnh về việc phân cấp quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Gia Lai): công trình có năng lực tưới lớn hơn hoặc bằng 1.000ha, ...

Căn cứ Nghị định số 115/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và Bảo vệ công trình thủy lợi; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Văn bản số 183/SNN-TL ngày 25/3/2009 ...

Đăng nhập