Ngày giờ


Quyết định xếp hạng II cho công ty TNHH MTV Khai Thác Công Trình Thủy Lợi Gia Lai

Ban hành định mức lao động và định mức chi phí quản lý doanh nghiệp là căn cứ để áp dụng cho công tác quản lý vận hành công trình thủy lợi, đặt hàng, thanh quyết toán các hạng mục chi phí theo kết quả tưới tiêu phục vụ sản xuất của Công ty qua tu6i, tieu ph\le V\l san xwlt eua Cong ty
«« « 1 » »»

Đăng nhập