Ngày giờ

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG
18:21:22 18/07/2015
Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Khối trưởng và Khối phó là các đơn vị thành viên trong khối được thực hiện luân phiên đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động khối hàng năm (thực hiện luấn phiên theo thứ tự từ 1 đén 8 theo danh sách trên).

 HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH GIA LAI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        KHỐI THI ĐUA CN - XD                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Số: 01/QC-CNXD                                    Pleiku, ngày 09 tháng 4  năm 2015

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

 

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26/11/2003, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2003 ban hành ngày 14/6/2004, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Thông tư số 02/2011/TT-BNV ngày 24/01/2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 42 của Chính phủ;

          Căn cứ Công văn số 3938/UBND-TĐKT ngày 29/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức hoạt động các cụm, khối thi đua;

          Căn cứ Công văn số 370/BTĐKT-NV2 ngày 12/11/2013; Công văn số 02/CV-HĐTĐKT-NV ngày 30/3/2015 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc chỉ định trưởng khôi, phó trưởng khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2015;

Để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng hàng năm, khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng, xây dựng Quy chế hoạt động của khối gồm các nội dung sau:

 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

         

Điều 1.  Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng.

Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng gồm 8 đơn vị:

TT

Đơn vị

Giám đốc

Điện thoại

Địa chỉ

1

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai

Lương Thị Tuyết Vinh- 0919149727

3824401

38 Trần Khánh Dư, TP Pleiku, GL

2

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai

Trương Vân 0913408476

3824227

97A-Phạm Văn Đồng, TP Pleiku

3

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

Trần Anh Tuấn 0913479337

3827303

71 Hai Bà Trung, TP Pleiku

4

Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai

Hà Quang Khanh 0949286179

3824490-3830628

02-Trần Hưng Đạo-TP Pleiku, Gia Lai-(Ngọc: 0903516169)

5

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Gia Lai

Phạm Trung Quang 0914148559

3824431

91 Phạm Văn Đồng, TP Pleiku

6

Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên

Bùi Xuân Thọ 0913408442

3759678

444/4 Lê Duẩn-TP Pleiku

7

Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Gia Lai

Nguyễn Bá Dũng

3824442

191 Phạm Văn Đồng-TP Pleiku

8

Công ty Cổ phần xây dựng và Vân tải Gia Lai

Phạm Công Bảo

3828710-3874585

Đường Lý Thường Kiệt, thôn 5, xã Trà đa, tp Pleiku

Khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đẳng. Khối trưởng và Khối phó là các đơn vị thành viên trong khối được thực hiện luân phiên đảm nhiệm vai trò điều hành hoạt động khối hàng năm (thực hiện luấn phiên theo thứ tự từ 1 đén 8 theo danh sách trên).

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Khối trưởng

1. Tổ chức phát động phong trào thi đua của Khối và ký kết giao ước thi đua năm; đề xuất chương trình, quy chế, tiêu chí chấm điểm thi đua để các đơn vị trong khối thảo luận triển khai thực hiện.

2. Chuẩn bị nội dung và chủ trì các cuộc họp của khối. Báo cáo các hoạt động và kết quả thực hiện phong trào thi đua của khối trong 6 tháng, năm cho cơ quan cấp trên theo quy định.

3. Yêu cầu các đơn vị thành viên trong khối báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua, để tổng hợp báo cáo phục vụ cho công tác sơ kết 6 tháng và tổng kết năm của khối. Tổng hợp kết quả kiểm tra, chấm điểm thi đua của mỗi đơn vị thành viên trong khối phục vụ cho hội nghị bình xét thi đua, suy tôn đơn vị dẫn đầu cuối năm.

4. Điều hành các hoạt động thi đua của khối theo chương trình và kế hoạch hoạt động thi đua đã đề ra. Chủ trì và đăng cai tổ chức các phong trào thi đua, hội thảo, hoạt động văn hóa văn nghệ của khối, phối hợp với đơn vị khối phó và một số đơn vị khác (do Khối trưởng chỉ định) tổ chức kiểm tra chéo phong trào và hoạt động thi đua ở các đơn vị thành viên.

 

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Khối phó

1. Phối hợp và giúp Trưởng khối thực hiện nhiệm vụ theo quy định, thay mặt Trưởng khối giải quyết những công việc khi được Trưởng khối uỷ quyền.

2. Tham gia với Trưởng khối xây dựng kế hoạch công tác, chuẩn bị các cuộc họp của khối. Tiếp nhận nhiệm vụ Trưởng khối và điều hành ký kết giao ước thi đua của năm sau ngay trong buổi họp tổng kết thi đua năm của khối.

 

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của các đơn vị thành viên

1. Cử cán bộ lãnh đạo, cán bộ tổ chức hoặc cán bộ thuộc hệ thống chính trị của cơ quan mình tham gia đầy đủ, đúng thành phần các cuộc họp do Trưởng khối triệu tập.

2. Đăng ký thi đua, tổ chức phát động cán bộ, CNVC-LĐ trong công ty, đơn vị mình thực hiện tốt phong trào thi đua đã đăng ký. Nếu có điều kiện vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, Khối sẽ tổ chức các hoạt động chung cho toàn khối, yêu cầu các đơn vị thành viên tham gia, kinh phí các đơn vị tham gia cùng đóng góp.

3. Gửi đăng ký thi đua, báo cáo sơ kết, tổng kết công tác thi đua cho Trưởng khối đúng thời gian quy định.

4. Tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo, bảng chấm điểm do Trưởng khối tổng hợp; tham gia bình xét khen thưởng cho các đơn vị thành viên trong khối.

5. Đề xuất các giải pháp nhằm đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng của khối.

6. Tham gia các hoạt động do khối thống nhất tổ chức.

 

Chương II

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

 

Điều 5. Chế độ hội họp

Khối thi đua Công nghiệp - Xây dựng thống nhất không tổ chức họp sơ kết mà chỉ họp tổng kết (01 lần/năm) để tổng kết phong trào thi đua trong năm và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm tiếp theo.

- Thành phần: Mời đại diện Ban thi đua khen thưởng tỉnh; Thủ trưởng cơ quan đơn vị và cán bộ phụ trách công tác thi đua khen thưởng của đơn vị (Thủ trưởng đơn vị vắng mặt phải có lý do và giấy uỷ quyền cho người khác họp thay).

- Nội dung:

+ Thông qua dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm và phương hướng nhiệm vụ năm tới của khối.

+ Bình xét, suy tôn các danh hiệu thi đua của khối; Đề xuất luân phiên làm Phó trưởng khối cho năm sau, Phó trưởng khối năm trước tiếp nhận nhiệm vụ Trưởng khối và điều hành ký kết giao ước thi đua năm sau.

+ Tổ chức các hoạt động giao lưu Văn hóa – Văn nghệ, Thể dục thể thao giữa các thành viên trong khối (nếu có)

- Thời gian: Từ ngày 16 đến trước ngày 25 tháng 01 năm sau.

- Địa điểm: Tại đơn vị Trưởng khối.

 

Điều 6. Chế độ thông tin báo cáo

1. Từ ngày 05 đến ngày 10 tháng 7 hàng năm, các đơn vị thành viên gửi báo cáo sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm tới đơn vị Trưởng khối để tổng hợp, theo dõi và lập báo cáo gửi cấp trên.

2. Từ ngày 05 tháng 01 đến trước ngày 15 tháng 01 năm sau, các đơn vị gửi báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm, bảng điểm tự chấm, phương hướng nhiệm vụ và đăng ký thi đua năm tới của đơn vị mình về Trưởng khối, để Trưởng khối tổng hợp, phúc tra bảng điểm phục vụ hội nghị tổng kết năm, suy tôn đơn vị dấn đầu, đơn vị xuất sắc của Khối và báo cáo Ban thi đua khen thưởng tỉnh. Riêng bản đăng ký giao ước thi đua năm tới Trưởng Khối bàn giao lại cho Đơn vị trưởng Khối năm tới ngay trong buổi họp Tổng kết Khối thi đua đầu năm.

 

Chương III

THI ĐUA, KHEN THƯỞNG

 

Điều 7. Thi đua, khen thưởng

Căn cứ bản đăng ký thi đua đầu năm và kết quả thực hiện nhiệm vụ của năm, từng đơn vị chấm điểm sau đó họp toàn khối để phúc tra, bầu chọn suy tôn 01 đơn vị dẫn đầu, 01 đơn vị xuất sắc, 01 đơn vị thứ ba theo tiêu chí của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh hướng dẫn. Đơn vị không đăng ký thi đua, sẽ không được dự bình xét thi đua.

 

Điều 8. Hồ sơ đề nghị Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của khối công nghiệp - xây dựng.

- Báo cáo thành tích của đơn vị đề nghị khen thưởng.

- Bản xác nhận thuế, Bảo hiểm xã hội của đơn vị.

- Báo cáo tổng kết thi đua của khối.

- Trích biên bản họp xét thi đua của khối.

Hồ sơ trình về các hình thức khen thưởng khác, các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Ban thi đua khen thưởng tỉnh và UBND tỉnh.

 

CHƯƠNG III

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

 

Điều 9. Các đơn vị thành viên thuộc Khối có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các quy định trong Quy chế này. trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những nội dung cần trao đổi thì các thành viên có văn bản đề nghị để đơn vị cụm trưởng tổ chức cho các đơn vị thành viên cùng thảo luận bổ sung, sửa đổi và thực hiện.

 

TM. KHỐI THI ĐUA CN– XD

                                                                              KHỐI TRƯỞNG

 

Đăng nhập