Ngày giờ

BẢN KÝ KẾT GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015
18:43:36 18/07/2015
Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai (đơn vị trưởng khối) chúng tôi đại diện cho cấp ủy, Chủ doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở của 8 đơn vị thành viên thuộc khối thi đua công nghiệp xây dựng, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015, quyết tâm cùng phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và một số nhiệm vụ khác thuộc doanh nghiệp

HỘI ĐỒNG TĐKT TỈNH GIA LAI          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       KHỐI THI ĐUA CN - XD                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                                                          Pleiku, ngày 09  tháng 4  năm 2015

 

BẢN KÝ KẾT

GIAO ƯỚC THI ĐUA NĂM 2015

KHỐI THI ĐUA CÔNG NGHIỆP - XÂY DỰNG

 

          Thực hiện nội dung Công văn số 3938/UBND-TĐKT ngày 29/11/2011 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc tổ chức hoạt động các cụm, khối thi đua;

          Căn cứ Công văn số 02/CV-HĐTĐKT-NV ngày 30/3/2015 của Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai về việc chỉ định trưởng khôi, phó trưởng khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng tỉnh Gia Lai năm 2015;

          Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 9 tháng 4 năm 2015 tại Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai (đơn vị trưởng khối) chúng tôi đại diện cho cấp ủy, Chủ doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở của 8 đơn vị thành viên thuộc khối thi đua công nghiệp xây dựng, tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua năm 2015, quyết tâm cùng phấn đấu thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 và một số nhiệm vụ khác thuộc doanh nghiệp, cụ thể gồm 3 nội dung cơ bản sau:

I-THI ĐUA PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH

         1. Tốc độ tăng trưởng

          - Phấn đấu thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, doanh thu, lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu đã đề ra trong Nghị quyết đại hội cổ đông hoặc được UBND tỉnh giao.

          - Nộp đầy đủ thuế cho ngân sách Nhà nước

         2. Thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động

         - Thực hiện đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động

         - Đảm bảo việc làm, cải thiện điều kiện làm việc và thu nhấp bình quân cao hơn 4 triệu đồng/người/tháng cho người lao động;

         - Thường xuyên quan tâm đến công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho Công nhân viên chức –lao động;

         - Thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động và an toàn lao động; Trong năm không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ. Có biện pháp phòng ngừa, hạn chế bệnh nghề nghiệp và làm tốt công tác bảo vệ môi trường;

         - Tham gia đầy đủ các cuộc vận động và làm tốt công tác từ thiện – xã hội

         3. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội

         - Thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng, công tác bảo vệ tài sản và an ninh, trật tự xã hội ở cơ quan đơn vị;

         - Thực hiện tốt việc phòng chống các tệ nạn xã hội trong công nhân, viên chức-lao động, nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông; Không để xảy ra tai nạn lao động và tai nạn giao thông nghiêm trọng, gây chết người;

         4. Thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng. lãng phí

         Xây dựng chương trình về thực hành tiết kiệm chống tham nhũng lãng phí trong đơn vị và tổ chức thực hiện

         5. Tham gia đầy đủ các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Khối Công nghiệp xây dựng tổ chức và cấp trên phát động;

         II-THỰC HIỆN CÁC CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG, CHÍNH SÁCH VÀ PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC; XÂY DỰNG ĐẢNG VÀ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ TRONG CÔNG TY, ĐƠN VỊ.

         - Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước;

         - Tổ chức có hiệu quả, có nhiều cách làm và mô hình hay để tiếp tục đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2015”;

         - Phấn đấu Tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh;

         - Các tổ chức đoàn thể đạt vững mạnh.

         III-THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

         - Các đơn vị trong khối đều có quy chế công tác thi đua khen thưởng và các văn bản chỉ đạo về công tác thi dua khen thưởng;

         - Công tác bình xét thi đua khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch,chính xác, kịp thời và có qui định, hướng dẫn cụ thể về khen thưởng cho người lao động trực tiếp;

         - Tổ chức triển khai các phong trào thi đua của Trung ương, tỉnh phát động;

         - Bố trí cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng kiêm nhiệm, hàng năm tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ về thi đua khen thưởng do các cấp tổ chức;

         - Thực hiện tốt công tác phát hiện, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến; Có biện pháp, giải pháp, xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình;

         - Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định’

         Khối thi đua công nghiệp, xây dựng cam kết với UBND tỉnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi 3 chỉ tiêu đã cam kết trên và các chỉ tiêu kế  hoạch năm 2015 mà UBND tỉnh đã giao cũng như nhiệm vụ trọng tâm của từng đơn vị đã đề ra. Chúng tôi hứa với Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng thi đua, khen thưởng và Ban thi đua khen thưởng tỉnh sẽ cùng nhau đoàn kết, học tập, giúp đỡ lẫn nhau, chủ động, sáng tạo, thi đua thực hiện tốt các nội dung đã ký giao ước thi đua năm 2015 và đồng ký tên.

STT

Đơn vị

Ký tên

Chức vụ

Họ và tên

1

Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Gia Lai

 

 

 

2

Công ty TNHH MTV khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai

 

 

 

3

Công ty cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Gia Lai

 

 

 

4

Công ty TNHH MTV cấp nước Gia Lai

 

 

 

5

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế xây dựng Gia Lai

 

 

 

6

Công ty công nghiệp hoá chất mỏ Tây Nguyên

 

 

 

7

Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông Gia Lai

 

 

 

8

Công ty cổ phần xây dựng và vận tải Gia Lai

 

 

 

          Bản cam kết này được lập thành 10 bản có giá trị như nhau, 01 bản gửi Ban thi đua khen thưởng tỉnh, đơn vị khối trưởng giữ 02 bản, mỗi đơn vị giữ 01 bản để theo dõi và thực hiện./.

KHỐI TRƯỞNG KHỐI CN - XD

Đăng nhập