Ngày giờ

BÁO CÁO TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI
16:45:28 01/07/2016
Năm 2015 là năm bản lề triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, cũng là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đại hội tỉnh đảng bộ tiến tới đại hội đảng toàn quốc lầ thứ XII. Từ tình hình chung nêu trên đã trực tiếp tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty, đặc biệt là nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp công trình và đầu tư an toàn hồ đập trong mùa mưa bão

         UBND TỈNH GIA LAI             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

C.TY TNHH KTCT THUỶ LỢI                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Số       /BC-KTCTTL                                  Gia Lai, ngày 31  tháng 12  năm 2015

 

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SXKD NĂM 2016 CỦA CÔNG TY TNHH MTV KTCT THUỶ LỢI GIA LAI

 

Phần I

TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2015

 

A/Đặc điểm, tình hình, khó khăn, thuận lợi

I/Đặc điểm, tình hình 

1/Đặc điểm: Năm 2015 là năm cuối thực hiện và hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011 – 2015; trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước phục hồi chậm, kinh tế nước ta tiếp tục hội nhập sâu rộng và phải cạnh tranh gay gắt hơn; giá cả các mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh biến động khó lường; điều đó đặt ra nhiều cơ hội và những khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của tỉnh và kế hoạch quản lý khai thác các công trình thủy lợi của công ty được xây dựng với nội dung chủ yếu sát với thực tế hơn so với các năm trước đây; Đối với công ty Năm 2015 là năm thứ ba thực hiện Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10/9/2012 “Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 143/2003/NĐ-CP Qui định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi” có hiệu lực từ 01/01/2013 (thay thế Nghị định 115/NĐ-CP) và Thông 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013 “Về việc Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP”; Quyết định số 11/2013/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai “Qui định chi tiết thực hiện một số điều của Nghị định 67/2012/NĐ-CP”; Tóm lại nhà nước đã ba lần tăng lương tối thiểu nhưng giá của Nghị định 67/2012/NĐ-CP hình thành doanh thu của công ty vẫn đứng im. Mặt khác năm 2015 lạm phát thế giới, khu vực vẫn tiếp tục tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến Kinh tế Việt Nam, hoạt động của doanh nghiệp và đời sống CNVC trong công ty;

          2/Tình hình chung: Năm 2015 là năm bản lề triển khai thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2011 - 2020, Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần XI, cũng là năm đặc biệt quan trọng, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm chính trị thật cao, đạt kết quả cao nhất tổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, đại hội tỉnh đảng bộ tiến tới đại hội đảng toàn quốc lầ thứ XII. Từ tình hình chung nêu trên đã trực tiếp tác động tới quá trình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2015 của công ty, đặc biệt là nhiệm vụ sửa chữa nâng cấp công trình và đầu tư an toàn hồ đập trong mùa mưa bão. 

II/Khó khăn

      +Thời tiết khí hậu: Thời tiết vụ đông xuân khô hạn, thiếu nước do hồ chứa mùa mưa năm trước tích không đủ nước; vụ mùa khô hạn, mưa đến muộn, kết thúc sớm, lượng mưa thấp hơn cùng kỳ nhiều năm, hiện tượng El nino đến sớm và kéo dài đến tháng 3 năm 2016

       Năm 2015 cũng là một năm khó khăn của toàn ngành nông nghiệp. Hoạt động sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là biến đổi khí hậu gây nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, bất thường như mùa đông ấm ở miền Bắc, mưa lũ gây lụt nặng ở các tỉnh miền núi phía Bắc, hạn hán gay gắt xảy ra trên diện rộng gần khắp cả nước. Mặt khác, thị trường xuất khẩu nông, thủy sản cũng gặp nhiều khó khăn, nhu cầu và giá cả các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam đều giảm. Diễn biến của thị trường tiền tệ thế giới tác động xấu đến hoạt động xuất khẩu nông sản. Ngoài ra, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi vẫn xảy ra ở một số nơi, giá vật tư đầu vào, phân bón tăng cao... đã ảnh hưởng mạnh đến kết quả hoạt động và thực hiện kế hoạch của ngành nói chung và của công ty nói riêng.

      +Mức thu thủy lợi phí áp dụng cho cây công nghiệp không đo đếm được tính bằng 80% mức thu tưới lúa 1 vụ/1 năm, công ty đề nghị Bộ ngành và Chính phủ chỉnh sửa thành 1 năm cho phù hợp nhưng vẫn không được chấp thuận, gây thất thu doanh thu thủy lợi phí cho công ty gần 5 tỷ đồng/năm.

      +Do thực hiện kiềm chế lạm phát, theo chủ trương của Chính phủ nên công tác triển khai các dự án an toàn hồ đập, xây dựng hệ thống kênh tưới dưới 150ha  bằng vốn của địa phương và trái phiếu chính phủ tiến độ còn chậm và chưa đồng bộ, dẫn đến đáp ứng sản xuất chưa kịp thời như mong muốn;

      +Công tác tìm việc làm tăng thu nhập cho công nhân viên chức, đầu tư cho nuôi trồng thủy sản hồ chứa và phát triển du lịch trong năm 2015 cũng rất chậm, gặp nhiều khó khăn trở ngại và chưa tìm được phương án tói ưu để giải quyết.

      +Công tác nuôi trồng và khai thác thuỷ sản ở Hồ Ayun Hạ kể từ khi có văn bản chỉ đạo số 810/UBND-NL ngày 23/3/2012 của UBND tỉnh cho phép trên 200 hộ dân sinh sống ven hồ được đánh bắt cá và thực hiện các nghĩa vụ đối với công ty, tuy nhiên chỉ có công ty thực hiện văn bản này còn ngư dân Chư Sê không thực hiện, chính quyền địa phương Chư Sê không thành lập hợp tác xã Nuôi trồng và khai thác thủy sản để đánh bắt và tái tạo nguồn lợi, người dân tự do đánh bắt, thậm chí đánh bắt bằng phương pháp tận thu kích điện, dùng chất nổ, chất độc làm cạn kiệt nguồn lợi thủy sản hồ Ayun Hạ, công ty không đủ sức và không có chế tài để ngăn chặn ngư dân khai thác trái phép.

      +Công tác chuyển đổi biện pháp tưới (thay đổi lề lối cũ tưới tự chảy hàng chục năm), giải thích cho dân và các hộ dùng nước, doanh nghiệp cà phê về giao nhận nước, động viên gắn đồng hồ đo nước cho từng máy bơm, ký hợp đồng cấp nước theo khối nước cũng gặp nhiều trở ngại, tập trung nhiều công sức và thời gian và vẫn chưa thu được kết quả như mong muốn.

      +Việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ (5 hồ, 4 hồ thủy điện, 1 hồ thủy lợi) do Thủ tướng Chính phủ ban hành cũng gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành và tích nước cho hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ của công ty.

III/Thuận lợi                         

      +Thời tiết, khí hậu: Do các hồ chứa tích không đủ nước nên công ty ngay từ đầu vụ đã thực hiện phương án tưới tiết kiệm nước và tưới sớm hơn thời vụ ở một số công trình để tránh hạn, Riêng công trìnhAyun Hạ do mực nước hồ xuống quá thấp phải kéo dài thời gian tưới cho vụ mùa gần 1 tháng để chờ mưa...vụ đông xuân tất cả các công trình công ty phục vụ tưới đều không để xảy ra hạn hán, vụ mùa không để xảy ra hạn hán thiệt hại công trình do bão lũ như các năm trước đây.

      +Tư tưởng cán bộ, công nhân toàn công ty ổn định hầu hết đều có tinh thần tiết kiệm, vượt khó, yêu nghề thủy lợi, thủy nông đã chọn.                                 

      +Lãnh đạo công ty triển khai kịp thời hàng loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí nhằm kiềm chế lạm phát theo chủ trương của UBND tỉnh, Ban hành qui chế chi tiêu nội bộ, Qui chế sử dụng chi phí quản lý xí nghiệp và chi phí văn phòng, Qui chế trả lương điều chỉnh, nhằm giảm thiểu chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2015 và những năm tiếp theo, song song với việc xây dựng lại định mức chi phí quản lý doanh nghiệp, định mức lao động tiền lương phù hợp với điều kiện thực tế của công ty và pháp luật hiện hành.

      +Tổ chức triển khai tuyên truyền và thực hiện tưới tiết kiệm nước, chuyển đổi biện pháp tưới từ chảy tràn sang tưới bơm ở các công trình tưới cho cây công nghiệp công ty quản lý nhằm chống hạn vụ đông xuân ngay từ đầu vụ.

      +Xây dựng và trình duyệt hoặc tự phê duyệt quy trình vận hành và điều tiết 12 hồ chứa công ty quản lý, thực hiện quy trình vận hành điều tiết liên hồ theo quyết định 1077/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành từ có hiệu lực từ 01/9/2014 đối với hồ Ayun Hạ theo yêu cầu của Bộ Tài Nguyên Môi trường.

      +Xây dựng và trình duyệt hoặc tự phê duyệt phương án bảo vệ công trình, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du cho 12 hồ chứa công ty quản lý. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập Chư Prông, dự báo khí tượng thủy văn, lượng nước đến các hồ chứa lớn, lập qui trình bảo trì và trình phê duyệt các công trình hồ chứa công ty quản lý.

B/Kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị người lao động năm 2015

      Qua một năm thực hiện Nghị quyết với tinh thần đoàn kết và nỗ lực phấn đấu không ngừng, tập thể CBCNVC công ty TNHH một thành viên KTCT thuỷ lợi Gia Lai đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thực hiện tốt và đầy đủ các chỉ tiêu, khoản, mục mà Hội nghị đại biểu người lao động ngày 30 tháng 01 năm 2015 đã biểu quyết thông qua và nhất trí cao. Kết quả đạt được thể hiện qua hệ thống chỉ tiêu sau:

I/Chỉ tiêu SXKD chung

TT

NỘI DUNG

Đon vị

tính

 Năm 2015

KH

TH

% TH/KH

I

Cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.633,79

27.754,39

100,43

1

Diện tích cấp nước (ao nuôi trồng thuỷ sản)

 Ha (m3)

96,60

96,60

100,00

2

Diện tích tưới, tiêu nước kết hợp (lúa, màu)

 Ha (m3)

22.996,76

23.117,36

100,52

3

Diện tích tưới nước (Cây công nghiệp)

 Ha (m3)

4.540,43

4.540,43

100,00

4

Diện tích khác

 Ha (m3)

 

 

 

II

Doanh thu

Triệu đồng

31.815,43

32.146,12

101,04

1

Cấp bù do miễn thuỷ lợi phí

Triệu đồng

27.624,73

27.651,69

100,09

2

Thu thuỷ lợi phí các đối tượng không miễn

Triệu đồng

124,12

130,13

104,84

 

thu thuỷ lợi phí

 

 

 

 

3

 Thu trợ cấp, trợ giá

Triệu đồng

 

 

 

4

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Triệu đồng

4.066,58

4.364,30

107,32

5

Thu khác

Triệu đồng

 

(ước)

 

III

 Lao động tiền lương

Triệu đồng

 

 

 

1

Số lao động sử dụng

Người

295+6

291+6

 

2

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

19.208,00

19.208,00

 

IV

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

200

540

270

V

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

235

413

175

VI

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

nộp đủ

100

VII

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,3

5,3

100

VIII

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,8

5,8

100

IX

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

50

50

100

II/Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch QLKT Công trình thuỷ lợi tỉnh giao năm 2015

I/ Diện tích tưới và doanh thu thực hiện 2015

Diện tích tưới theo biện pháp công trình

Diện tích kế hoạch

(ha)

Diện tích thực hiện

(ha)

TH/KH

(%)

CHỈ TIÊU

27.633,79

27.754,39

100,43

1/Cấp nước cây Cà phê

4.267,71

4.295,65

100,65

2/Cấp nước cây Tiêu

179,39

178,39

99,44

3/Cấp nước cây Chè

30,00

30,00

100,00

4/Lúa Trọng lực kết hợp động lực (bơm)

579,96

579,96

100,00

5/Lúa tự chảy

18.222,44

18.303,998

100,44

6/Màu tự chảy

3.442,18

3.434,08

99,76

7/Lúa tạo nguồn

60,18

60,18

100,00

8/Màu tạo nguồn

692,00

765,92

110,68

9/Cấp nước cây cà phê thu TLP

63,33

82,83

130,80

10/Cấp nước ao nuôi trồng thuỷ sản

96,60

96,60

100,00

Tổng doanh thu hoạt động Công ích

31.815.432.616

32.243.631.570

101,34

+Doanh thu cấp nước nông nghiệp

27.682.491.216

27.781.823.520

100,35

+Doanh thu khai thác tổng hợp

4.132.941.400

4.461.808.050

107,95

*Trong đó:

 

  

 

Cấp nước thuỷ điện Ayunhạ

1.870.080.000

1.460.000.000

78,07

Cấp nước thuỷ điện Biển hồ

50.000.000

74.785.000

149,57

Cấp nước tưới cây Cao su Hoàng Anh

66.360.000

67.000.000

100,96

Cấp nước chế biến mủ cao su hồ Ia Glai

184.500.000

170.000.000

92,14

Cấp nước nhà máy đường Ayun Pa

650.000.700

1.218.946.050

187,53

Cấp nước nhà máy nước Ayun Pa

650.000.700

868.077.000

133,55

Cấp nước thủy điện Kênh Bắc

480.000.000

480.000.000

100,00

Cấp nước NTTS Hồ Ia M'Lah

62.000.000

62.000.000

100,00

Cấp nước nuôi trồng thủy sản hồ Ia Ring

40.000.000

61.000.000

152,5

2/Kết quả hoạt động kinh doanh, thu nhập khác năm 2015

TT

Doanh thu

Đơn vị

Kế hoạch năm

Thực hiện

TH/KH (%)

1

Tư vấn-Xây dựng cơ bản

đồng

 0

0

0

2

Thu nhập khác

đồng

 

1.000.000

 

3

Du lịch

đồng

145.000.000

145.010.000

100

 

Cộng

đồng

 

146.010.000

 

III/Đánh giá kết quả thực hiện, những việc đã làm được và chưa làm được:

1/Đánh giá kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm 2015

      +Trên cơ sở chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 UBND tỉnh giao cho công ty; Công ty thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất 2015 cho các đơn vị sản xuất trực thuộc sát với thực tế của từng đơn vị, các đơn vị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch được giao, đặc biệt là chỉ tiêu cấp nước phục vụ sản xuất phi nông nghiệp, trong đó công tác cấp nước nhà máy đường, nhà máy nước Ayun Pa vượt kế hoạch từ 33 đến 87% đủ bù và vượt cho thiếu hụt kế hoạch của cấp nước phát điện Ayun Hạ do hạn hán gây nên.

      +Về phòng chống lụt bão, hạn hán giảm nhẹ thiên tai: Trong năm Công ty đã tập trung cao cho công tác chống hạn vụ đông xuân, giảm tới mức tối đa diện tích bị hạn ở các công trình công ty quản lý, công tác kiểm tra công trình và chuẩn bị cho phòng chống lụt bão trong mùa mưa (vụ mùa) cũng được chú trọng và tăng cường, toàn công ty không có diện tích tuới, công trình bị thiệt hại do lụt bão gây nên.

2/ Những việc đã làm được                                    

      +Tổ chức sớm và thành công Hội nghị đại biểu người lao động từ ngày 30/01 năm 2015. Giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất chi tiết cho các đơn vị và phát động phong trào thi đua liên tịch giữa công ty và công đoàn công ty ngay Hội nghị người lao động đầu năm.

      +Nghiệm thu, thanh lý xong hợp đồng dùng nước và trình duyệt hồ sơ miễn thuỷ lợi phí năm 2014 đúng tiến độ, trình các cấp có thẩm quyền đúng thời gian qui định.

      +Phục vụ tốt công tác tưới và cấp nước trong năm 2015, trong điều kiện thời tiết thuận lợi, thực hiện chỉ đạo điều hành sát sao nên không có diện tích bị hạn và ngập úng như các năm trước đây, không có diện tích bị thiệt hại phải đền bù do xả lũ đột xuất từ các công trình hồ chứa.

      +Chỉ đạo điều tra tăng diện tích tuới lúa ở các công trình như Ayun Hạ, Ia M’Lah, tưới Cỏ công nghiệp ở công trình Ia Hrung, Hoàng Ân;

      +Thu hẹp sản xuất kinh danh bổ sung ở xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp khai thác thủy lợi Gia Lai;

      +Chỉ đạo cấp nước công nghiệp mía đường và cấp nước sinh hoạt tăng doanh thu so với kế hoạch 876 triệu đồng bù lại doanh thu thủy điện bị thiếu hụt do hạn hán gây ra.

      +Trả lương cho CNVC đúng hạn, thực hiện đầy đủ các chế độ theo qui định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể đối với người lao động, đảm bảo đời sống công nhân viên chức công ty ổn định, bền vững.                              

      +Đầu tư đổi mới công nghệ thông tin, ứng dụng công nghệ thông tin vào theo dõi và vận hành công trình.

      +Tạo cơ chế thông thoáng, đúng luật để các xí nghiệp có hồ chứa hoạt động thủy sản có hiệu quả, tạo điều kiện cho nhân dân sinh sống ven hồ được tham gia đánh bắt thủy sản theo phương thức thành lập hợp tác xã hoặc các tổ hợp tác khai thác thủy sản do chính quyền địa phương quản lý ven các hồ chứa của công ty;

      +Triển khai lập, lập xong và trình duyệt quy trình vận hành và điều tiết hồ chứa, phương án phòng chống lụt bão, phương án phòng lũ hạ du cho từng công trình hồ chứa công ty quản lý.

      +Triển khai dự án nâng cấp công trình an toàn hồ đập giai đoạn 2: Hồ Ia H’Rung, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam kịp tiến độ và bàn giao đưa vào sử dụng trước mùa mưa lũ năm 2015.

3/ Những việc chưa làm được                               

      +Tưới cho cây công nghiệp một số nơi vẫn còn chưa thực hiện tưới bơm, công ty chưa vận động người dân tưới tiết kiệm nước ở các công trình công ty quản lý vì chi phí đầu tư cho tưới phun mưa, tưới dí quá cao.

      +Chưa chủ động thực hiện được công tác tự dự báo khí tượng thủy văn, dự báo lượng nước đến các hồ chứa lớn công ty quản lý, đặc biệt là đối với các hồ chứa thuộc qui trình vận hành liên hồ như hồ Ayun Hạ. Công ty còn phải ký hợp đồng thuê Khí tượng thủy văn 1 năm 105 triệu đồng.

      +Công tác kiểm định an toàn hồ đập, lập các phương án bảo trì công trình cho từng công trình hồ chứa triển khai còn chậm và lúng túng chưa tìm được phương pháp khả thi, tiết kiệm kinh phí và còn kéo dài thời gian. Công tác quản lý hành lang chỉ giới công trình không thực hiện thường xuyên, hồ sơ xử lý vi phạm những năm truớc lưu không đầy đủ hay thất lạc, khi cần phải xử lý lại tìm không ra hồ sơ đã xử lý từ trước.

      +Công tác điều tra phát triển thêm diện tích còn thụ động, hầu hết các đơn vị trông chờ vào kinh phí điều tra, tiền xăng xe của công ty.

      +Công tác du lịch và liên doanh, liên kết nuôi trồng thuỷ sản các hồ còn lại của công ty dẫm chân tại chỗ không phát triển thêm được, giám đốc các xí ghiệp có hồ chứa còn ngại khó, thụ động, chưa tự giác tìm kiếm đối tác, tự giác quan hệ với chính quyền địa phương để thành lập HTX hoặc các tổ hợp tác nuôi trồng và khai thác thủy sản theo qui định của pháp luật hiện hành,...v.v

IV/Kết quả thực hiện một số giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động và các biện pháp quản lý, điều hành đề ra trong Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động ngày 30/01 năm 2015

      Nghị quyết Hội nghị đại biểu người lao động ngày 30/01 năm 2015 đã đề ra 4 giải pháp sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động nhằm hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch tỉnh giao của công ty và 12 biện pháp tổ chức thực hiện các giải pháp trên. Trong năm công ty đã điều hành thực hiện như sau:

* Về Thực hiện 4 giải pháp:

a/Về sắp xếp :

      +Sắp xếp lại mô hình kinh doanh bổ sung của công ty, thu hẹp kinh doanh xây dựng và tư vấn xây dựng, chuyển kinh doanh thủy sản, du lịch về từng xí nghiệp có hồ chứa tự quản lý và hoạt động kiêm nhiệm, chuyển đổi xí nghiệp kinh doanh tổng hợp thành đội sửa chữa công trình và phòng chống lụt bão. (Đã thực hiện thu hẹp kinh doanh tổng hợp, cuối năm ngừng hoạt động của xí nghiệp kinh doanh để sang năm 2016 đổi tên, chuyển nhiệm vụ thành xí nghiệp thủy nông Phú Thiện)

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự ở từng xí nghiệp quản lý khai thác, tổ chức lại công tác kỹ thuật viên trực thuộc phòng tổng hợp ở mỗi xí nghiệp để đảm đương được nhiệm vụ sửa chữa thường xuyên, thời vụ, xử lý sự cố công trình và kiểm tra bảo dưỡng công trình hàng ngày của các trạm quản lý thủy nông trực thuộc. Thực hiện chuyển vật tư bảo dưỡng (TT06) vào dự toán sửa chữa thường xuyên. (Phòng tổng hợp các xí nghiệp trong năm 2015 được củng cố và hiệu thực quản lý tưới cũng như sửa chữa công trình được nâng lên rõ rệt)

b/Về đổi mới :

      +Thực hiện đúng qui trình trong công tác quản lý nước, đúng pháp luật trong công tác quản lý kinh tế và tiết kiệm chi phí, đúng địa chỉ và gắn trách nhiệm cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi. (Thực hiện tốt)

     +Tiếp tục thực hiện (phân công, uỷ quyền) thêm so với năm 2014 một số chỉ tiêu tự chủ điều hành và tự chịu trách nhiệm vật chất cho Phó Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc. (Thực hiện tốt nhất là đối với Phó Giam đốc phụ trách các xí nghiệp phía Đông của tỉnh)

c/Về phát triển:

      +Đẩy mạnh công tác cấp nước thủy điện, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp nhằm tăng thêm doanh thu tiền nước cho công ty. (tăng so với kế hoạch gần 1 tỷ đồng)

      +Lập dự án và chuẩn bị đầu tư xây dựng thủy điện Hồ chứa Ia Mơr 1,5MB (Chưa thực hiện, chuyển kế hoạch sang năm 2016)

      +Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác du lịch, nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, chăn nuôi gia súc ở tất cả các hồ chứa công ty quản lý để tăng thêm doanh thu tiền nước về cho công ty; (Đã tạo nuôi cá ở Hồ Tân Sơn, nuôi vịt Trời ở hồ Ia Ring, cấp nước sinh hoạt ở hồ Ia MLah)

      +Tích cực tìm đối tác liên kết để đưa hai hồ chứa Chư Prông, Tân Sơn và 6 hồ chứa còn lại vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản. (Mới đưa được Hồ Tân Sơn nuôi cá và hồ Ia Ring nuôi vịt trời)+Xin UBND tỉnh cho chủ trương đấu thầu nuôi trồng thủy sản ở hồ Ayun Hạ thực hiện ưu tiên cho HTX Chư Sê (nếu có)

d/Về nâng cao hiệu quả hoạt động:

      +Chứng minh cho được lượng nước tưới cây công nghiệp lớn hơn hoặc tương đương với đơn giá 80% tưới lúa hai vụ. (phối hợp với các công ty tưới cà phê các tỉnh để có tiếng nói chung)

      +Tăng cường quản lý lao động cả về năng suất lao động và thời gian lao động ở tất cả các đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn công ty. Thực hiện điều động, huy động tập trung lao động phục vụ công tác tưới, công tác tu sửa công trình và xử lý sự cố công trình. Tăng cường và linh hoạt sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ để giảm lao động định biên. (Đã quản lý lao động bằng camera ở văn phòng công ty, chấm công thí điểm bằng phần mềm quản lý vân tay ở 3 xí nghiệp thủy nông trực thuộc, năm 2016 nhân rộng cho các xí nghiệp confd lại của công ty)

*Về thực hiện 12 biện pháp quản lý điều hành:

      Trong 12 biện pháp tổ chức, quản lý, điều hành Hội nghị đại biểu người lao động của công ty đã đề cập, năm 2015 dưới sự chỉ đạo điều hành của ban quản lý công ty, sự giám sát hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, UBKT Công đoàn  cơ sở, Công ty đã thực hiện tốt 9 biện pháp riêng 3 biện pháp thứ 7, 10. 12 chưa thực hiện được, đều có lý do khách quan như đã trình bày ở phần trên, cụ thể là các biện pháp sau:

      7. Trình tỉnh để được Trung tâm giống hỗ trợ thả giống xuống 8 hồ còn lại chưa đưa vào nuôi trồng và khai thác thủy sản của công ty nhằm bổ sung nguồn lợi cho các hồ chứa trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân sinh sống ven hồ.

      10. Quan hệ với các Công ty, Nông trường có cây công nghiệp dùng nước từ công trình thủy lợi cùng làm việc với các Sở Ngành, Bộ Nông nghiệp, Tài chính để có được quyết định mức thu thủy lợi phí đối với cấp nước cho cây công nghiệp không đo đếm được bằng 80% mức thu đối với cây lúa hai vụ/năm, tăng thêm doanh thu cho công ty 5 tỷ đồng/năm.

      12. Lập dự án và thành lập ban chuẩn bị đầu tư nhà máy thủy điện 1,8MW hồ chứa nước Ia Mơr, huyện Chư Prông, Gia Lai.

* Về thực hiện các nhiệm vụ công tác và đảm bảo chế độ cho người lao động

Nghị quyết Hội nghị người lao động ngày 30/01/2015 đã đề ra 7 nhiệm vụ cơ bản và đã được ban điều hành công ty và BCH Công đoàn cơ sở công ty triển khai thực hiện tốt và đầy đủ trong năm.

* Về Danh hiệu thi đua đã đăng ký và đạt được trong năm:

      1. Trên 96,4% CNVC đạt danh hiệu lao động tiên tiến. 100% lao động hoàn thành nhiệm vụ, không có lao động bị kỷ luật từ cảnh cáo trở lên.

      2. 118 CBCN lao động được Giám đốc Công ty khen thưởng.

      3. 52 Lao động sáng tạo được công nhận chiến sỹ thi đua cấp cơ sở.

      4. 9 Cán bộ, công nhân lao động được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen.

      5. 01 Tập thể trực thuộc được đề nghị UBND tỉnh công nhận “tập thể lao động xuất sắc” và tập thể công ty được tặng cờ thi đua trong phong trào thi đua Khối công nghiệp xây dựng

      6. 14 tập thể lao động được công nhận “Tập thể Lao động tiên tiến” 

      7. 03 cá nhân được đề nghị tặng bằng lao động sáng tạo, 03 Cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh và 02 cá nhân được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ. 01 cá nhân được đề nghị nhà nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng 3;

* Về Công tác Thi đua – Khen thưởng – Hoạt động Văn hóa thể thao:

     Trong năm 2015 dưới sự chỉ đạo của Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia Lai Công ty đã tổ chức Phát động phong trào thi đua lâp thành tích cao nhất kỷ niệm các ngày lẽ lớn trong năm, chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội Tỉnh đảng bộ lần thứ 15 và đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII. 

    Duy trì các hoạt động Văn hóa thể thao trong toàn công ty. Với chức năng Khối trưởng khối thi đua Công nghiệp – Xây dựng Công ty đã tổ chức hội thao toàn khối (04/9/2015) chào mừng đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ IX thành công đem laioj niềm hứng khởi cho người lao động trong toàn khối thi đua; Ngoài ra còn thường xuyên phối hợp với công đoàn cơ sở công ty đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, phấn đấu bình quân 25 người có 1 sáng kiến, làm căn cứ để xét công nhận danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cuối năm. Trong năm nhóm tác giả của công ty dự hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ VII với giải pháp thi công kênh tiêu úng cánh đồng A MA ZƠN đạt hiệu quả kinh tế cao đạt giải 3, được UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích lao động sáng tạo cho 6 cá nhân trong nhóm tác giả của công ty;

 

Phần II:

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016, MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

I/Tình hình chung:    

      1/ Đối với tỉnh Gia Lai: Năm 2016 là năm đầu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2015- 2020): “Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm đạt 7,5%/năm, Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 9-10%/năm, Cơ cấu kinh tế: nông-lâm-thủy sản là 37,25%, công nghiệp-xây dựng là 28,9%; các ngành dịch vụ là 33,85%, Kim ngạch xuất khẩu bình quân hàng năm tăng 7,44%, GDP bình quân đầu người đạt 54,4 triệu đồng/người/năm, Diện tích trồng rừng mới bình quân hàng năm đạt 800 ha và độ che phủ của rừng (bao gồm cả cây công nghiệp dài ngày) là 46,6; Từ thực tế tăng trưởng kinh tế Việt Nam và tỉnh nhà năm 2014, 2015 có thể thấy năm 2016, nền kinh tế vẫn chưa thể ra khỏi giai đoạn trì trệ. Những khó khăn trong năm 2015 vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong năm 2016, đặc biệt là thời thời tiết, khí hậu sẽ ngày càng khó khăn hơn do biến đổi khí hậu toàn cầu ảnh hưởng đến nước ta. Tóm lại có thể nhận định, nền kinh tế vẫn tiếp tục tăng trưởng, song tốc độ rất chậm.

        Mùa mưa năm 2015, Mưa đến muộn hơn quy luật 10-15 ngày, mưa kết thúc tương đối sớm, lượng mưa thiếu hụt nhiều so với quy luật. Cụ thể, tại khu vực Bắc Tây Nguyên (Gia Lai và Kon Tum) lượng mưa chỉ đạt 50-60% so với quy luật. Thủy văn vụ Đông xuân năm 2015-2016, tại Tây Nguyên không có lũ nên nguồn nước ở các sông suối hiện rất thấp. Đài khí tượng nhận định, vụ Đông xuân 2015-2016 có chịu tác động mạnh của hiện tượng El Nino do sản lượng mưa trái vụ sẽ thấp hơn quy luật. Với tình hình mùa mưa của năm 2015, khả năng mức độ khô hạn của vụ Đông xuân sắp tới trên địa bàn Tây Nguyên sẽ cực kỳ gay gắt, mức độ khốc liệt tương tự với mùa khô hạn kỷ lục năm 1997-1998 đã xảy ra. Riêng tại Gia Lai, Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên nhận định, dòng chảy sông ngòi và lượng nước mặt sẽ khan hiếm ngay từ đầu vụ. Tổng lượng dòng chảy trên các sông suối, có khả năng thiếu hụt từ 30-50%, mức thiếu hụt tương đương của các mùa khô năm 1997-1998 và 2004-2005. Nhiệt độ trong các tháng từ tháng 11/2015-4/2016 có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Nhiệt độ trung bình các tháng phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ từ 0,5-1,5 độ C. Tình trạng khô hạn và thiếu nước của mùa khô 2015-2016, sẽ gay gắt hơn rất nhiều so với quy luật hàng năm.

      2/ Đối với công ty.  

       Trước dự báo tình hình hạn hán vụ Đông xuân sẽ rất nặng nề, ngay từ đầu mùa mưa Công ty đã tranh thủ tích nước nhưng vẫn không đảm bảo yêu cầu đề ra, chỉ đạt chừng 90% dung tích nước ở các hồ do công ty quản lý. Hiện Công ty đang quản lý 12 hồ chứa nước có dung tích hơn 367 triệu m3 và 21 đập dâng, ba trạm bơm điện có khả năng tưới tiêu cho hơn 18 ngàn ha cây trồng vụ đông xuân nhưng trong số này chỉ có 6 hồ tích đảm bảo mực nước. Còn lại các hồ lớn như Ia Mláh (huyện Krông Pa) hụt gần 5 mét nước, hồ Hà Ra Nam (Mang Yang) thiếu 3,38 mét nước…Để hạn chế thiệt hại, Công ty đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và PTNT và UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện tuyên truyền cho người dân gieo sạ sớm để chống hạn vào cuối vụ. Riêng cây công nghiệp thì khuyến cáo người dân tưới nước tiết kiệm, tưới dí hoặc phun sương thay cho tưới nước tự chảy. Dự báo với tình hình hiện nay, khả năng đến trung tuần tháng 3-2016 thì các hồ đập sẽ rơi vào tình trạng khô kiệt; Trên cơ sở tình hình chung của cả nước và tỉnh nhà đã nêu, từ những khó khăn và thuận lợi kết hợp với việc thực hiện định hướng của Nhà nước và UBND tỉnh; Năm 2016 Công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Gia Lai phấn đấu đạt mức tăng trưởng 1,55% diện tích phục vụ tưới so với năm 2015 thể hiện của thể qua hệ thống chỉ tiêu sau:

II. CHỈ TIÊU SXKD CHÍNH NẮM 2016:

1.     Chỉ tiêu chung UBND tỉnh giao

TT

NỘI DUNG

Đon vị

KH

tính

Năm 2016

I

Kế hoạch cấp nước, tưới, tiêu nước

Ha (m3)

27.892,33

1

Diện tích cấp nước (ao nuôi trồng thuỷ sản)

 Ha (m3)

96,60

2

Diện tích tưới, tiêu nước kết hợp (lúa, màu)

 Ha (m3)

23.225,86

3

Diện tích tưới nước (Cây công nghiệp)

 Ha (m3)

4.569,87

4

Diện tích khác

 Ha (m3)

 

II

Kế hoạch Doanh thu

Triệu đồng

32.459,00

1

Cấp bù do miễn thuỷ lợi phí

Triệu đồng

27.882,16

2

Thu thuỷ lợi phí các đối tượng không miễn

Triệu đồng

63,14

 

thu thuỷ lợi phí

 

 

3

 Thu trợ cấp, trợ giá

Triệu đồng

 

4

Thu kinh doanh khai thác tổng hợp

Triệu đồng

4.513,70

5

Thu khác

Triệu đồng

 

III

Kế hoạch chi

Triệu đồng

32.459,00

1

Chi cho hoạt động khai thác CT TL

Triệu đồng

27.945,30

 

Trong đó:

 

 

 

+Chi duy tu bảo dưỡng TX, an toàn

Triệu đồng

4.900,00

 

+Chi sửa chữa lớn

Triệu đồng

 

2

Chi cho kinh doanh khai thác tổng hợp

Triệu đồng

4.513,70

3

Chi khác

Triệu đồng

 

IV

Cân đối thu chi lãi ( lỗ)

Triệu đồng

0,00

1

Lãi (lỗ) Khai thác công trình thuỷ lợi

Triệu đồng

 

2

Lãi (lỗ) kinh doanh tổng hợp

Triệu đồng

 

V

Chi đầu tư, sửa chữa công trình TL

Triệu đồng

4.900,00

 

Trong đó:

 

 

 1

Chi duy tu, bảo dưỡng TX, an toàn

 

4.900,00

2

Chi sửa chữa lớn từ nguồn thu của công ty

 

 

3

Chi sửa chữa lớn đề nghị ngân sách cấp

 

 

VI

Kế hoạch ngân sách cấp hỗ trợ

 

 

1

Nội dung hỗ trợ

Triệu đồng

32.617,30

1.1

Cấp bù do miễn thuỷ lợi phí

Triệu đồng

27.917,30

1.2

 Đầu tư nâng cấp công trình, xây dựng mới

Triệu đồng

0,00

1.3

 Cấp 2 quĩ khen thưởng và phúc lợi

Triệu đồng

3.200,00

1.4

Cấp khoản hỗ trợ khác

Triệu đồng

1.500,00

2

Nguồn hỗ trợ

Triệu đồng

32.617,30

1

Ngân sách Trung ương

Triệu đồng

29.417,30

2

Ngân sách địa phương

Triệu đồng

3.200,00

VII

Kế hoạch nộp ngân sách

Triệu đồng

255,00

1

Nộp thuế GTGT

Triệu đồng

193,00

2

Thuế Tài nguyên, Nộp khác

Triệu đồng

62,00

VIII

 Kế hoạch lao động tiền lương

Triệu đồng

 

1

Số lao động sử dụng

Người

295+6

2

Quỹ tiền lương

Triệu đồng

20.168,00

IX

Lợi nhuận (trước thuế)

Triệu đồng

200

X

Nộp ngân sách (nộp đủ)

Triệu đồng

235

XI

BHXH-BHYT-BHTN (32,5%)

Triệu đồng

nộp đủ

XII

Tiền lương bình quân

Triệu đồng

5,3

XIII

Thu nhập bình quân

Triệu đồng

5,7

XIV

Thực hiện công tác XH-từ thiện

Triệu đồng

50

 

2. Chỉ tiêu Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi công ty phấn đấu

TT

 Biện pháp công trình

Diện tích

(ha)

Đơn giá (đ)

Thành tiền (đồng)

28.061,59

 

33.389.132.823

1

Cấp nước cây cà phê

4.269,51

912.000

3.893.791.296

2

Cấp nước cây tiêu

179,39

912.000

163.603.680

3

Cấp nước cây Chè

30,00

912.000

27.360.000

4

Lúa Trọng lực kết hợp động lực (bơm)

605,36

1.385.000

838.423.600

5

Lúa tự chảy

18.432,54

1.140.000

21.013.093.320

6

Màu tự chảy

3.448,18

456.000

1.572.370.080

7

Lúa tạo nguồn

60,18

456.000

27.442.080

8

Màu tạo nguồn

766,00

182.400

139.718.400

9

Màu tạo nguồn thu TLP

20,00

182.400

3.648.000

10

Cấp nước cây cà phê thu TLP

63,33

912.000

57.756.960

11

Cấp nước ao nuôi trồng thuỷ sản

96,60

2.500.000

241.500.000

12

Cấp nước nuôi trồng thuỷ sản thu TLP

2,00

2.500.000

5.000.000

13

Cấp nước cây tiêu thu TLP

2,50

912.000

2.280.000

14

Màu tạo nguồn thu TLP

17,00

182.400

3.100.800

15

Cấp nước tưới cỏ công nghiệp thu TLP

69,00

912.000

62.928.000

16

Cấp nước tưới cây cao su theo m3

79.000,00

840

66.360.000

17

Cấp nước c.nghiệp, thuỷ điện,thủy sản

0,00

0

5.126.496.760

 

Trong đó:

 

 

 

17.1

Cấp nước thuỷ điện Ayunhạ

 

 

1.870.080.000

17.2

Cấp nước thuỷ điện Biển hồ

 

 

50.000.000

17.3

Cấp nước sinh hoạt hồ Ia M’Lah

 

 

 324.000.000

17.4

Cấp nước chế biến mủ cao su hồ IaGlai

 

 

139.500.000

17.5

Cấp nước nhà máy đường Ayun Pa

 

 

1.119.843.000

17.6

Cấp nước nhà máy nước Ayun Pa

 

 

765.000.000

17.7

Cấp nước thủy điện Kênh Bắc

 

 

480.000.000

17.8

Cấp nước NTTS Hồ Ia M'Lah

 

 

62.000.000

17.9

Câp nước NTTS Hồ Ayun Hạ

 

 

80.000.000

17.10

Cấp nước TS, Vịt  hồ Ia Ring

 

 

35.000.000

3. Chỉ tiêu giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2016

 

TT

 

 

ĐƠN VỊ SẢN XUẤT

QLKT

Diện tích

HĐ tưới

(ha)

Gía trị

phục vụ

tưới (đồng)

Trong đó Phải thu TLP

Diện

tích (ha)

Thành tiền

(đồng)

1

XN Thuỷ nông Pleiku-Mang Yang

1.017,09

1.144.012.800

 0

0

2

XN Thuỷ nông Chư Păh-Ia Grai

2.605,51

2.575.451.576

 19,50

55.380.800

3

XN Thuỷ nông Chư Prông

2.444,12

2.395.368.000

132,33

120.684.960

4

XN Thuỷ nông Chư Sê-Chư Pưh

2.424,27

2.573.520.560

 

174.500.000

5

XN Thuỷ nông ĐM-KC Ayunhạ

10.131,62

14.118.180.040

22,00

2.505.088.000

6

XN TN Kênh Nam-BắcAyunhạ

4.718,98

7.248.600.640

 

1.884.843.000

7

XN Thuỷ nông Ia M'Láh

4.720,00

2.998.665.600

 

386.000.000

 

CỘNG QLKT

28.061,59

33.389.132.823

173,83

5.126.496.760

Căn cứ khả năng thực tế của từng đơn vị Công ty sẽ giao chỉ tiêu bằng hoặc cao hơn.

4. Chỉ tiêu khai thác tổng hợp và kinh doanh giao cho các đơn vị năm 2015

 

KINH DOANH BỔ SUNG, KHAI THÁC TỔNG HỢP

Doanh thu (đ)

1

Du lịch Ayun Hạ  (XN ĐM-KC AyunHạ)

130.000.000

2

Du lịch Biển Hồ (XN Chư Păh-Ia Grai)

15.000.000

 

CỘNG KD

145.000.000

 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP LỚN VÀ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 

I/ Các giải pháp về sắp xếp, đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động

a/Về sắp xếp :

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự và chức năng nhiệm vụ các xí nghiệp trực thuộc mục đích làm cho quản lý và khai thác công trình thủy lợi hiệu quả hơn, cụ thể đổi tên xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp khai thác thủy lợi Gia Lai thành xí nghiệp thủy nông Phú Thiện quản lý toàn bộ hệ thống kênh cấp I và diện tích tưới của xí nghiệp thủy nông Đầu Mối-Kênh chính Ayun Hạ hiện nay đang quản lý, Định biên lao động 1 (tổ, đội) làm thêm chức năng nhiệm vụ “Tư vấn lập dự án đầu tư, khảo sát, thiết kế công trình thủy lợi cấp 3 trở xuống, Xây dựng sửa chữa, nâng cao hòan chỉnh công trình thủy lợi trên đại bàn tỉnh Gia Lai” ghi trong giấy phép kinh doanh của công ty và thực hiện chức năng sửa chữa thường xuyên, đột xuất công trình thủy lợi công ty quản lý; Giữ nguyên tên xí nghiệp thủy nông đầu mối kênh chính, Thực hiện chức năng quản lý đầu mối và kênh chính công trình Ayun Hạ, chức năng du lịch, nuôi trồng và khai thác thủy sản hồ Ayun Hạ;

      +Sắp xếp lại tổ chức nhân sự ở xí nghiệp thủy nông Pleiku-Mang Yang, xí nghiệp thủy nông Chư Pah-Ia Grai để tạo đà sát nhập hai xí nghiệp này vào năm 2017, tổ chức lại công tác kỹ thuật viên trực (kỹ sư thủy lợi) thuộc phòng tổng hợp ở mỗi xí nghiệp để có thể đảm đương được nhiệm vụ khảo sát, thiết kế sửa chữa thường xuyên, thời vụ, xử lý sự cố công trình và kiểm tra bảo dưỡng công trình hàng ngày của các trạm quản lý thủy nông trực thuộc. 

      +Sắp xếp nhân sự (việc làm):

       a/ Bổ sung 1 phó giám đốc công ty thay cho phó giám đốc phụ trách Các xí nghiệp Tây Trường Sơn năm 2016 không được tiếp tục bổ nhiệm lại;

       b/ Bổ sung 1 trợ lý giám đốc giúp việc giám đốc công ty theo dõi mảng lao động, thủy điện đầu mối Ia Mơr và đất đai;

b/Về đổi mới :

      +Trình duyệt định mức lao động mới thay thế định mức cũ ban hành tạm thời từ năm 2002, căn cứ Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH và Thông tư 26/2015/TT-BLĐTBXH thực hiện xây dựng và trình duyệt thang bảng lương mới cũng như quỹ lương quản lý khai thác từ 2016 trở về sau.

      +Thực hiện đúng qui trình trong công tác quản lý nước, đúng pháp luật trong công tác quản lý dự án đầu tư, và tiết kiệm chi phí, đúng địa chỉ và gắn trách nhiệm cá nhân trong quản lý công trình thủy lợi.

     +Tiếp tục thực hiện (phân công, uỷ quyền) thêm so với năm 2015 một số chỉ tiêu tự chủ điều hành và tự chịu trách nhiệm vật chất cho Phó Giám đốc công ty, Giám đốc xí nghiệp thuỷ nông trực thuộc.

c/Về phát triển:

      +Đẩy mạnh công tác cấp nước thủy điện, thủy sản, sinh hoạt, công nghiệp nhằm tăng thêm doanh thu tiền nước cho công ty.

      +Làm các thủ tục chuẩn bị đầu tư xây dựng thủy điện ở Hồ chứa Ia Mơr 1,8MGW

      +Tạo điều kiện để các thành phần kinh tế khai thác du lịch, nước sinh hoạt, cấp nước công nghiệp, chăn nuôi vịt trời, gia súc ở tất cả các hồ chứa công ty quản lý để tăng thêm doanh thu tiền nước về cho công ty;

      +Tích cực tìm đối tác liên kết hoặc cho thuê mặt nước để đưa các hồ chứa Chư Prông, Hoàng Ân, Ia Grai, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam, Ia Hrung, PleiPai vào nuôi trồng và khai thác thuỷ sản.

      +Đưa Hồ Ayun Hạ vào đấu thầu nuôi trồng và khai thác thủy sản như các năm trước đây (hoặc liên doanh liên kết với các hợp tác xã do ngư dân thành lập ven hồ hoặc giao khoán cho công nhân tự nuôi trồng và khai thác);

d/Về nâng cao hiệu quả hoạt động:

      +Tăng cường quản lý lao động cả về năng suất lao động và thời gian lao động ở tất cả các đơn vị cơ sở trực thuộc trong toàn công ty. Thực hiện điều động, huy động tập trung lao động phục vụ công tác tưới, công tác tu sửa công trình và xử lý sự cố công trình. Tăng cường và linh hoạt sử dụng lao động ngắn hạn thời vụ để giảm lao động định biên.

      +Quản lý thời gian lao động bằng phần mềm chấm công vân tay nhân rộng từ 3 điểm đã thực hiện ở 3 xí nghiệp năm 2015 lên 7 điểm ở 7 xí nghiệp trong năm 2016;

      +Tăng năng suất lao động bằng phương pháp giảm dần lao động định biên phấn đâu thực hiện ổn định lao động định biên trong năm 2016, cương quyết khhoong tăng định biên nếu không phát sinh thêm diện tích hoặc đầu mối công trình;

      +Tăng cường sát hạch nâng bậc lương để có lao động tay nghề cao và kỹ sư, cử nhân có chuyên môn tốt ngày càng tốt hơn;     

 

II/ Một số biện pháp cần được áp dụng và triển khai nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2016, Cụ thể như sau:

      1. Triển khai đồng bộ phương án chống hạn vụ đông xuân 2015-2016 và chống lũ cho vụ mùa 2016 ngay từ khi bước vào sản xuất vụ đông xuân nhằm an toàn hồ đập và giảm thiệt hại về giá trị phục vụ cho công ty; Cụ thể mở nước phục vụ sản xuất đông xuân sớm hơn ở một số công trình đập dâng thường xuyên bị hạn để tránh hạn (như đập Ia Lâu, Plei Thơ Ga, An phú, ...)

      2. Lập phương án, thuê tư vấn và trình đề nghị cấp đất bảo vệ các công trình hồ chứa khác chưa được cấp đất. Cân đối kinh phí thuê tư vấn lập thủ tục cho thuê đất 34 nhà quản lý công trình của công ty trên địa bàn 11 huyện, thị xã, thành phố (có thể chia nhỏ mỗi năm lập 10.

      3. Thuê tư vấn kiểm định an toàn đập một số đập lớn (chưa được kiểm dịnh) nếu kinh phí cho phép; Lập qui trình bảo trì các công trình hồ chứa còn lại do công ty quản lý.

      4. Các Xí nghiệp cấp nước công nghiệp, thủy điện, thủy sản, sinh hoạt duy trì giá trị cấp nước ổn định như năm 2015. Đẩy mạnh và nâng cao doanh thu cấp nước sinh hoạt và cấp nước công nghiệp mía đường bù lại doanh thu có khả năng bị giảm của thủy điện do hiện tượng El nino Kéo dài hết quý I/2016 và hạn hán có thể xảy ra trong năm 2016;

      5. Theo dõi và bổ sung hoàn thiện qui trình vận hành điều tiết, phương án bảo vệ, phương án phòng chống lụt bão và phương án phòng lũ hạ du các công trình hồ chứa công ty quản lý đã phê duyệt tạm thời trong năm 2015.

      6. Tiếp tục thực hiện thi sát hạch đối với Công nhân quản lý thủy nông, cử nhân, kỹ sư (tại chức, từ xa, vừa học, vừa làm) mỗi lần nâng lương, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

      7. Trình tỉnh để được Trung tâm giống hỗ trợ thả giống xuống 6 hồ còn lại chưa đưa vào nuôi trồng và khai thác thủy sản của công ty nhằm bổ sung nguồn lợi cho các hồ chứa trên địa bàn và nâng cao đời sống cho nhân dân sinh sống ven hồ (Hoàng Ân, Chư Prông, Ia Glai, Hà Ra Bắc, Hà Ra Nam, Ia H’Rung, Biển hồ).

      8. Chỉnh sửa Thỏa ước lao động tập thể, Nội quy lao động, Thông qua Hội nghị người lao động về thang bảng lương mới và Triển khai thực hiện bắt đầu từ tháng 01/2016.

      9. Lập dự án đề nghị nâng cấp công trình Ayun Hạ từ nguồn vốn của Trung ương, Thành lập ban quản lý dự án Thủy điện Ia Mơr 1,8MG làm các công việc chuẩn bị đầu tư.

      10. Quan hệ với các Công ty, Nông trường có cây công nghiệp dùng nước từ công trình thủy lợi cùng thực hiện phương án tưới tiết kiệm nước do Bộ và Sở đã triển khai;

      11. Ổn định tổ chức ban điều hành công ty và phòng ban công ty, bố trí Trợ lý giám đốc giúp việc giám đốc về Lao động, thủy điện Ia Mơr, pháp luật, về cấp đất bảo vệ công trình, tranh chấp đất đai, chỉ giới công trình năm 2016

      12. Thuê tư vấn về cấp phép khai thác nước mặt hồ chứa Ayun Hạ, tiến tới xin cấp phép cho tất cả các hồ chứa loại lớn của công ty;

 

Phần III:

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

      Dưới sự lãnh đạo Đảng bộ Công ty, sự điều hành của Chủ tịch và Ban điều hành công ty, sự phát động thi đua sản xuất kinh doanh hiệu quả, động viên, giáo dục người lao động kịp thời của Công đoàn cơ sở công ty, sự xung kích đi đầu của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, sự nhiệt tình không kể ngày đêm của lực lượng bảo vệ công trình, lực lượng phòng chống lụt bão, lực lượng tự vệ xí nghiệp, sự giúp đỡ nhiệt tình của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, hộ dùng nước và sự đoàn kết nhất trí cao từ lãnh đạo đến công nhân viên chức-Lao động trong toàn công ty. Năm 2015 công ty TNHH MTV KTCT thuỷ lợi Gia lai đã thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ QLKT và bảo vệ công trình thuỷ lợi được giao, thực hiện hoàn thành và tương đối đầy đủ các chỉ tiêu, khoản, mục mà Nghị quyết Hội nghị Đại biểu người lao động năm 2015 tổ chức ngày 30/01/2015 đã đề ra.

      Năm 2016, Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thuỷ lợi Gia Lai tuy đã nhìn thấy nhiều khó khăn đang chờ đợi ở phía trước, nhiều vất vả trong hiện tại sản xuất đầu vụ đông xuân và sự biến động ngày càng phức tạp của thời tiết do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, song công ty tin tưởng rằng sẽ thực hiện được và thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị đã đề ra và sẽ được Hội nghị Đại biểu người lao động hôm nay quyết nghị thông qua, đóng góp vào việc hoàn thành hệ thống chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội mà UBND tỉnh Gia Lai đã định hướng cho ngành nông nghiệp năm 2016. Hội nghị Đại biểu người lao động lần này chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng các vị khách mời, các đại biểu của cơ sở trực thuộc sẽ có nhiều ý kiến thảo luận, góp ý, bổ sung vào bản dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện NQ Hội nghị đại biểu người lao động năm 2015 và Quyết nghị hệ thống chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016, đề ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp, sát với thực tế cuộc sống và sản xuất của công ty hơn để giành được những thắng lợi cao hơn năm 2015 đã qua.

2. Một số kiến nghị với Nhà nước, tỉnh, các ngành liên quan và chính quyền địa phương.

     +Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị với Chính phủ cho công ty được áp dụng thủy lợi phí đối với cấp nưới tưới cây công nghiệp không đo đếm được bằng 80% lúa hai vụ/năm;

      +UBND Tỉnh, Sở Nông nghiệp & PTNT có chủ trương cho phép công ty tổ chức đấu thầu nuôi trồng thủy sản hồ Ayun Hạ trong thời hạn 15 năm hoặc chỉ đạo trực tiếp cho UBND huyện Chư Sê thành lập hợp tác xã thủy sản ký hợp đồng thuê mặt nước hồ và trả thủy lợi phí cho công ty theo quy định của pháp luật hiện hành.

       +Chính quyền địa phương 11 huyện thị nơi có công trình thủy lợi của Công ty đứng chân có biện pháp chỉ đạo, huy động dân, các thành phần kinh tế khai hoang diện tích trong khu tưới các công trình công ty quản lý có diện tích tưới đang còn thấp so với thiết kế hoặc các công trình công ty mới nhận bàn giao để tăng diện tích tưới cho công ty và diện tích hưởng lợi cho nhân dân.

 

                                                                      GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi gửi:

-Bộ Kế hoạch và Đầu tư (b/c)

-UBND Tỉnh (B/C)

-Sở Kế hoạch và Đầu tư (b/c)

-Sở NN & PTNT (B/C)

-Sở Lao động, TB&XH (B/C)

-Liên đoàn lao động tỉnh (B/C)

-Đại biểu mời dự hội nghị người lao động;

-Giám đốc, kiểm soát viên, PGĐ

-Các đơn vị sản xuất trực thuộc

-Lưu VT - KH

Đăng nhập